+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Verificarea medicală și psihologică

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Conform OG 27/2011, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt: conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii/operatorului de transport/operatorului pentru activităţi conexe transportului rutier, consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase şi instructorul de conducere auto.

Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru ocuparea şi menţinerea în funcţie.

Avizul medical şi avizul psihologic se obţin în urma unei examinări, iniţiale şi periodice, efectuată în unităţi specializate din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau agreate de acesta.

Periodicitatea efectuării examinării medicale şi/sau psihologice, precum şi cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale şi/sau psihologice se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

2. Situațiile în care se solicită

Examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru funcţiile cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi se efectuează pentru:


a) admiterea în unităţile de pregătire (calificare) pentru funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor;


b) angajarea într-o funcţie cu atribuţii în siguranţa transporturilor;


c) examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor;


d) schimbarea funcţiei cu atribuţii în siguranţa transporturilor în cazul în care baremul medical şi/sau psihologic este superior faţă de cel stabilit pentru funcţia deţinută anterior;


e) controlul medical şi psihologic la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor pentru personalul care a obţinut aviz restrictiv.

La solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspecţie şi control pentru siguranţa transporturilor se efectuează examinarea suplimentară, medicală şi/sau psihologică. Solicitarea se face atunci când se constată că personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecţiuni care influenţează capacitatea de muncă şi/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 60 de zile.

Examinarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor nu se poate efectua fără un aviz medical valabil.

3. Modul de efectuare a examinării

Examinarea medicală şi psihologică periodică a personalului încadrat în funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pe grupe de vârstă, se va efectua astfel:

a) pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, grupa de vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, se vor efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 3 ani, iar pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani, controlul medical periodic se va efectua la interval de un an şi controlul psihologic la interval de 2 ani;

b) pentru transportul rutier la grupa de vârstă 18-65 ani se vor efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de un an;

c) pentru personalul navigant maritim sub 18 ani, controlul medical periodic şi psihologic se va efectua anual;

d) personalul navigant maritim, grupa de vârstă cuprinsă între 18 şi 45 de ani, va efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 2 ani;

e) pentru grupa de vârstă peste 45 de ani la personalul navigant maritim, controlul medical periodic şi controlul psihologic se vor efectua la interval de un an; pentru piloţii maritimi peste vârsta de 65 de ani este obligatoriu ca la controlul medical periodic să se efectueze şi EKG la efort;

f) pentru personalul navigant pentru navele de navigaţie interioară, controlul medical periodic şi controlul psihologic se vor efectua astfel:
– pentru angajare şi/sau la schimbarea în funcţie, controlul medical şi psihologic va fi valabil până la împlinirea vârstei de 50 de ani;
– între 50 de ani şi 65 de ani controlul medical şi psihologic se va efectua din 5 în 5 ani;
– după împlinirea vârstei de 65 de ani controlul medical şi psihologic se va efectua anual;

g) personalul aeronautic civil, exclusiv personalul aeronautic navigant civil şi personalul operativ de dirijare şi control al traficului aerian, grupa de vârstă cuprinsă între 18 şi 55 de ani, va efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 2 ani, iar peste vârsta de 55 de ani controlul medical periodic şi controlul psihologic se vor efectua anual.

Examinarea medicală a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de sănătate, a depistării precoce a afecţiunilor medicale incompatibile cu funcţia pentru care se solicită examinarea, precum şi pentru prevenirea apariţiei acestor afecţiuni.

Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează în scopul evaluării capacitaţilor cognitive (percepţie, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) şi a celor integrative (atenţie, emotivitate, motivaţie, structură atitudinal-valorică), precum şi al psihodiagnozei aptitudinal specifice de lucru prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcţiei pentru care se solicită examinarea.

Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se efectuează de către specialişti ce sunt membri ai comisiilor medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor.

Direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor va ţine o evidenţă a specialiştilor recunoscuţi pe care o va pune la dispoziţia autorităţilor competente din alte state, la cerere.

Salariaţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor au obligaţia să se prezinte la examinarea periodică medicală şi psihologică la data stabilită, conform programării.

Neprezentarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor la controlul periodic la termenul precizat, din cauze imputabile salariatului, implică, după expirarea valabilităţii avizului, retragerea temporară de la exercitarea funcţiei de către conducătorul persoanei juridice angajatoare, în baza comunicării primite de la comisia medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de aptitudine medicală şi psihologică se face prin avize medicale şi psihologice eliberate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, conform baremelor de aptitudine stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

Valabilitatea avizelor medicale şi psihologice pentru transportul feroviar şi naval maritim obţinute pentru formare profesională nu poate depăşi 2 ani, perioadă în care pot interveni modificări în structura aptitudinală medicală/psihologică.

4. Contestarea avizului

Contestarea avizului medical sau psihologic se poate face în termen de maximum 30 de zile la direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor de către persoana juridică angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanei fizice, sau, în cazul angajării, doar de către persoana fizică.

Direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor va comunica, în termen de 5 zile, acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică: persoanei fizice solicitante, persoanei juridice angajatoare, Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic CF nr. 1 Witting şi comisiei medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care a declarat-o inaptă.

Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor va comunica persoanei juridice angajatoare data programării cazului pentru reexaminare.

Neprezentarea persoanei declarate inaptă la data stabilită fără motive obiective sau refuzul internării în spital pentru examinare duce la pierderea aprobării de reexaminare.

Comisia medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor va transmite Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor, până la data programată pentru reexaminare, documentaţia medicală sau psihologică în care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat.

După reexaminarea cazului la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor, care va avea loc în termen de maximum 15 zile de la data primirii aprobării de reexaminare, avizul medical definitiv va fi eliberat şi semnat de către preşedintele comisiei în 5 exemplare. Un exemplar al avizului medical va fi înmânat persoanei fizice
examinate, al doilea exemplar va fi transmis unităţii angajatoare, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor, al patrulea exemplar se va transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, care îl va comunica medicului de familie, şi ultimul exemplar va fi transmis autorităţii de control din domeniul transporturilor. Avizul psihologic de aptitudine se eliberează în 4 exemplare şi se semnează de către preşedintele comisiei şi psihologul examinator. Un exemplar al avizului psihologic este transmis unităţii angajatoare în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii avizului, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor şi al patrulea exemplar va fi transmis autorităţii de control din domeniul transporturilor.

La recomandarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz restrictiv pentru siguranţa transporturilor vor urma tratament pentru recuperare, prin internare ori ambulatoriu, sau vor beneficia de consiliere psihologică în vederea optimizării şi integrării socioprofesionale, precum şi a reorientării profesionale în cadrul laboratoarelor de psihologie agreate de Ministerul Transporturilor.

După recuperare, personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor se va prezenta în mod obligatoriu la comisiile medicale în siguranţa transporturilor, în termen de 7 zile, în vederea reevaluării aptitudinii medicale.

5. Obligațiile angajatorului

Persoanele juridice angajatoare au următoarele obligaţii:
a) să asigure participarea personalului angajat în funcţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor la examinarea medicală şi psihologică periodică;
b) să utilizeze personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai conform avizelor medicale şi psihologice deţinute;
c) să asigure evidenţa şi păstrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicală şi psihologică, pe perioada valabilităţii acestora.

Baza legislativă este:
– NORME METODOLOGICE din 18 noiembrie 2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

– ORDIN nr. 1.260 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii

COLABORATORI