+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Transport produse perisabile

sept. 14, 2021 | 0 comentarii

1. Informații generale

Operațiunile de transport ale produselor perisabile se desfășoară conform reglementărilor naționale care transpun în cadrul acestora, prevederile Acordului ATP.

Acordul ATP se referă la transportul internațional de alimente perisabile, precum și la echipamentele speciale care trebuie să fie folosite pentru astfel de transporturi, fiind aplicat oricărui transport, fie că este pe cont propriu sau în contul altcuiva, efectuat pe cale ferată, pe cale rutieră, pe cale maritimă cu traversarea a mai puțin de 150 km sau pe o combinație între acestea, al produselor înghețate, congelate sau sensibile.

De asemenea, acordul ATP se aplică traseelor maritime de mai puțin de 150 km, cu condiția ca mărfurile să fie transportate în aceleași echipamente folosite pentru parcursul sau parcursurile terestre, fără transbordare a mărfii, și ca aceste trasee să preceadă sau să urmeze unul sau mai multe din transporturile terestre sau să fie efectuate între două dintre aceste transporturi.

Pentru transportul produselor perisabile trebuie să fie folosite mijloacele de transport corespunzătoare în scopul menținerii condițiilor de temperatură corepunzătoare. Echipamentele utilizate trebuie făcute astfel încât să fie posibilă respectarea condițiilor de temperatură stabilite, pe toată durata transportului. În plus, trebuie luate toate măsurile utile în ceea ce privește temperatura produselor în momentul încărcării și operațiunile de înghetare, de reînghețare în timpul drumului sau alte operațiuni necesare.

Acordul se aplică utilajului de transport frigorific, termoizolant și cu încălzire utilizat, sau care se intenționează să se folosească, pentru transportul internațional de mărfuri perisabile acolo unde se efectuează cursa, în următoarele condiții:


– punctul de la care mărfurile sau utilajul care le transportă este încărcat pe un autovehicul și punctul de descărcare al mărfurilor sau al utilajului care le transportă să fie în două țări diferite;


– punctul de descărcare al mărfurilor să fie situat pe teritoriul unei părți contractante;


– mărfurile să nu fie transbordate pentru o traversare pe mare.

2. Agrearea vehiculelor care transportă produse perisabile

Agrearea vehiculelor destinate transportului produselor perisabile se acordă vehiculelor, care sunt sau urmează să fie înmatriculate în România şi care respectă, pentru transportul internaţional, prevederile acordului ATP.

Pentru fiecare vehicul destinat transportului de produse perisabile agrearea se acordă de Ministerul Transporturilor, prin Registrul Auto Român (RAR).

Vehiculele noi care urmează să fie construite sau importate în serie pot fi agreate în baza încercărilor efectuate pentru un exemplar al seriei. Dacă se constată conformitatea cu prescripţiile legale, procesul-verbal/raportul de încercare va fi considerat certificatul de agreare a tipului respectiv de vehicul. În baza acestui certificat RAR poate acorda agrearea individuală a fiecărui vehicul fabricat ulterior şi înmatriculat în România, care este conform tipului de vehicul agreat.

Agrearea unui tip de vehicul se acordă la cererea constructorului tipului respectiv de vehicul sau a reprezentantului său autorizat, iar agrearea individuală se acordă la cererea deţinătorului vehiculului.

La solicitarea agreării unui tip de vehicul destinat transportului de produse perisabile constructorul sau reprezentantul său autorizat va depune la RAR următoarea documentaţie:

– cererea de agreare ATP, cu precizarea categoriei de clasificare, conform anexei nr. 1 la ATP, pentru care se solicită agrearea;

– specificaţia tehnică detaliată a vehiculului, care cuprinde:

a) desenul de ansamblu al vehiculului;

b) desenul de ansamblu al compartimentului pentru transportul produselor perisabile, cu cotele principale pentru gabaritul exterior şi pentru spaţiul interior; în cazul cisternelor cu mai multe compartimente se vor menţiona şi dimensiunile fiecărui compartiment;

c) descrierea sau specificaţia tehnică a materialelor utilizate la construcţia caroseriei, respectiv a pereţilor laterali, podelei, acoperişului, trapelor, uşilor, orificiilor de scurgere a apei; pentru cisterne se vor prezenta date tehnice, inclusiv pentru gurile de vizitare şi tubulatura de golire;

d) în cazul suprastructurilor frigorifice, respectiv al refrigeratoarelor, specificaţia tehnică a agregatului frigorific sau a agenţilor frigorigeni;

e) specificaţia tehnică a dispozitivelor de automatizare;

f) în cazul cisternelor, desenul privind amplasarea pe vehicul a tubulaturii sau a instalaţiilor de golire;

g) desenul privind izolaţiile speciale ale pereţilor compartimentului pentru încărcătură;

h) descrierea amenajărilor interioare specifice, cum ar fi: bare pentru carne, ventilatoare şi altele asemenea;

Solicitantul agreării poate depune documente de certificare internaţională sau rapoarte de încercări care să ateste conformitatea cu ATP, emise sau avizate de autoritatea competentă a unei ţări care este parte contractantă la ATP.

În cazul agreării unui tip de vehicul, care se efectuează prin verificări şi încercări şi pe baza documentelor prevăzute, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, RAR eliberează Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transportă produse perisabile.

În baza certificatului se agreare, constructorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să elibereze, pentru fiecare vehicul construit care este conform cu tipul certificat, Declaraţia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile.

Procesele-verbale/rapoartele de încercare trebuie să fie emise de laboratoare specializate care, prin dotarea tehnică, încadrarea cu personal calificat corespunzător şi prin procedurile de lucru, permit efectuarea încercărilor conform prevederilor acortdului ATP. Laboratoarele trebuie să fie acreditate sau evaluate şi abilitate de RAR prin organismele sale de specialitate, conform condiţiilor tehnice legale.

În situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile, RAR eliberează, prin reprezentanţele sale teritoriale, după înmatricularea mijlocului de transport, Certificatul conform Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi.

Acest certificat are o valabilitate de maximum 6 ani și permite aplicarea pe vehicul a plăcii de conformitate ATP.

Certificatul de agreare pentru transporturile internaţionale de produse perisabile trebuie redactat, în afară de limba română, şi într-o limbă de circulaţie internaţională – engleză, franceză sau rusă, la alegerea solicitantului.

În timpul efectuării transportului certificatul de agreare trebuie să fie prezent în mod obligatoriu la bordul autovehiculului, în original sau în copie legalizată.

Deţinătorul vehiculului este obligat să îndepărteze placa de atestare de pe vehicul în momentul în care acesta nu mai este conform prevederilor ATP sau să o înlocuiască în cazul unei noi agreări.

Certificatul de agreare pentru transporturile internaţionale de produse perisabile este valabil şi pentru efectuarea de transporturi interne, fără alte menţiuni suplimentare.

Verificarea tehnică a suprastructurii vehiculelor destinate transportului de produse perisabile se face:

– la solicitarea eliberării certificatului de agreare de tip sau individuală;

– la expirarea duratei de valabilitate a certificatului de agreare acordat anterior;

– la solicitarea RAR, în urma constatării, cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, a unor deteriorări semnificative ale suprastructurii sau a efectuării unor modificări ori reparaţii de amploare ale acesteia.

La prezentarea vehiculului pentru verificarea tehnică conform ATP deţinătorul va prezenta:

– cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare a vehiculului, precum şi anexa la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnică valabilă;

– certificatul de agreare, dacă acesta a fost eliberat anterior;

– placa de atestare, îndepărtată de pe vehicul, dacă este cazul.Pe baza documentelor şi a verificărilor efectuate reprezentantul RAR:

– emite un alt certificat de agreare valabil pentru respectivul vehicul, dacă certificatul prezentat este expirat;

– aplică pe vehicul placa de atestare cu noul termen de valabilitate.

În situaţia în care se constată neconformităţi din punct de vedere al prevederilor ATP, reprezentantul RAR are obligaţia de a reţine certificatul de agreare şi placa de atestare aferente vehiculului până la remedierea neconformităţilor.

3. Clasificarea vehiculelor care transportă produse perisabile

Mijloacele de transport izoterme sunt mijloace de transport la care caroseria este construită cu pereţi izolanţi, inclusiv uşile, podeaua şi acoperişul, asigurând limitarea schimbului de căldură dintre interiorul şi exteriorul caroseriei.

Mijlocul de transport izoterm normal este caracterizat printr-un coeficient global de transmisie termică, denumit în continuare coeficient K, egal cu sau mai mic de 0,7w/m2 °C.

Mijlocul de transport izoterm sporit este caracterizat printr-un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/m2 °C şi are pereţii cu grosimea de cel puţin 45 mm.

Mijloacele de transport refrigeratoare sunt mijloace de transport izoterme care, cu ajutorul unei surse de frig – gheaţă hidrică, cu sau fără adaos de sare, plăci eutectice, gheaţă carbonică, cu sau fără reglaj de sublimare, gaze lichefiate, cu sau fără reglare de evaporare, precum şi altele asemenea -, alta decât un echipament mecanic sau cu absorbţie, permit scăderea temperaturii în interiorul caroseriei goale şi o menţin în continuare pentru o temperatură exterioară medie de +30 °C, fiind prevăzute cu unul sau mai multe compartimente, recipiente sau rezervoare pentru agentul frigorigen, cu o capacitate corespunzătoare prescripţiilor tehnice ATP şi care trebuie să poată fi încărcate sau reîncărcate de la exterior.

Mijlocul de transport refrigerator de clasa A menţine o temperatură interioară la cel mult 7 °C.

Mijlocul de transport refrigerator de clasa B menţine o temperatură interioară la cel mult -10 °C şi are un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/m2 °C.

Mijlocul de transport refrigerator de clasa C menţine o temperatură interioară la cel mult -20 °C şi are un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/m2 °C.

Mijlocul de transport refrigerator de clasa D menţine o temperatură interioară la cel mult 0 °C.

Mijloace de transport frigorifice – mijloace de transport izoterme, prevăzute cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport – grup mecanic cu compresor, maşină cu absorbţie şi altele asemănătoare -, care să permită, la o temperatură exterioară medie de +30 °C, scăderea temperaturii din interiorul caroseriei goale şi menţinerea acesteia în mod permanent.

Mijlocul de transport frigorific de clasa A permite alegerea temperaturii interioare între +12 °C şi 0 °C inclusiv.
Mijlocul de transport frigorific de clasa B permite alegerea temperaturii interioare între +12 °C şi -10 °C inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4w/m2 °C.

Mijlocul de transport frigorific de clasa C permite alegerea temperaturii interioare între +12 °C şi – 20 °C inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4w/m2 °C.

Mijlocul de transport frigorific de clasa D permite păstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de 0 °C.

Mijlocul de transport frigorific de clasa E permite păstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de -10 °C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/m2 °C.

Mijlocul de transport frigorific de clasa F permite păstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de -20 °C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/m2 °C.

Mijloace de transport calorifice – mijloace de transport izoterme, prevăzute cu un dispozitiv de producere a căldurii care permite ridicarea temperaturii în interiorul caroseriei goale şi menţinerea acesteia practic constante la o valoare nu mai mică de +12 °C şi pe o perioadă de cel puţin 12 ore.

Mijlocul de transport calorific de clasa A menţine temperatura interioară de +12 °C la o temperatură exterioară medie de -10 °C.

Mijlocul de transport calorific de clasa B menţine temperatura interioară de +12 °C la o temperatură exterioară medie de -20 °C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/m2 °C.


Sursa:
– Acord din 1 septembrie 1970 cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva.
– RNTR 5.

COLABORATORI