+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Transport agabaritic. Informații generale

sept. 14, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Conform OG nr. 43 din 28 august 1997 actualizate, privind regimul drumurilor, Secţiunea a IV-a, Condiţii de exploatare a drumurilor, Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public sunt prevăzute în anexele acestui act normativ.

Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor.

Prin excepţie, efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată, fără discriminare, de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.

2. Autorizarea transportului agabaritic

Transporturile agabaritice trebuie autorizate printr-o procedură specifică.

AST (Autorizația Specială de Transport) este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise şi este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada şi caracteristicile autorizate înscrise, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.

AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.

Pentru vehiculele prevăzute mai sus, masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu maximum:
a) 3,5 tone, pentru axa simplă;
b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).

În condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc masele pe axe prevăzute, dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului cu un alt vehicul care să respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate.

Proiect de transport

Pentru transporturile prevăzute mai sus, AST se eliberează numai în baza unui proiect de transport, întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. Administratorul drumului pe care urmează să se efectueze transportul poate impune întocmirea proiectului de transport şi pentru depăşirea masei totale maxime admise şi/sau a dimensiunilor maxime admise, în funcţie de restricţiile de circulaţie existente şi de elementele geometrice ale drumului.

3. Tarife pentru derulare transport agabaritic

Pentru transporturile agabaritice se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor şi de distanţa parcursă, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.

Tarifele prevăzute şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă:
a) prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional;
b) prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
pentru drumurile de interes judeţean;
c) prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes
local;
d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.

4. Condiții particulare

Efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.

Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile înscrise în AST revine:
a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate;
d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi
identificate;
e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în
vigoare.

Modificarea infrastructurii rutiere
În cazul în care, pentru efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum şi orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora şi suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST.

Însoțirea transportului agabaritic
Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, pentru:
a) lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m;
b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m;
c) înălţime mai mare de 4,5 m;
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.

Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, pentru:
a) lăţime mai mare de 4,5 m;
b) lungime mai mare de 30,0 m.

Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, pentru:
a) lăţime mai mare de 5,0 m;
b) lungime mai mare de 40,0 m;
c) înălţime mai mare de 5,0 m;
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.

Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.

Condiţiile de însoţire a vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor de către operatorii economici specializaţi şi de către personalul de însoţire specializat, precum şi modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.

Condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.

5. Condiții tehnice pentru transportul agabaritic

Vehiculele utilizate pentru transportul agabaritic trebuie să îndeplinească unele cerințe suplimentare.

Vehiculele care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei si internelor.

Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipat cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) pe cabina şi în spatele vehiculului sau a încărcăturii, după caz, cu câte un panou de avertizare, amplasat la loc vizibil, cu inscripţia „TRANSPORT EXCEPŢIONAL!” sau „ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!”, având:
(i) lăţimea de cel puţin 25 cm şi lungimea de cel puţin 100 cm;
(ii) fond reflectorizant de culoare galbenă şi text cu scriere normală, dreaptă, cu caractere standard, de culoare neagră, având înălţimea de minimum 15 cm; se admit numai formate clare ale textului, fără efecte de umbrire, înclinare, subliniere sau alte efecte grafice, precum şi inserarea de sigle sau alte texte;
b) două dispozitive speciale de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă, montate pe cabina vehiculului, astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă la o distanţă de cel puţin 100 m din faţă, din spate şi din părţile laterale;
c) dacă înălţimea încărcăturii nu face vizibile, din spate, dispozitivele prevăzute la lit. b), se instalează, suplimentar, în spatele vehiculului sau încărcăturii, după caz, un alt dispozitiv special de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă;
d) dispozitivele prevăzute la lit. b) şi c) se menţin în funcţiune pe toată perioada în care vehiculul se află pe partea carosabilă;
e) dacă lăţimea depăşeşte 3,20 m, lumini, catadioptrii sau bandă reflectorizantă de culoare galbenă, elemente montate pe conturul lateral al încărcăturii, la distanţă de 1,5 m între ele;
f) la depăşirea lăţimii maxime admise a vehiculului sau a încărcăturii, extremităţile laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din faţă şi din spate, cu tăbliţe având aplicate benzi din folie reflectorizantă alb-roşu, având o înclinaţie de 45°, descendente spre exteriorul vehiculului sau al încărcăturii, având dimensiunile de 42 cm x 42 cm;
g) prevederile lit. a) se aplică şi pentru vehiculele a căror masă totală depăşeşte 80 tone;
h) staţii de emisie-recepţie mobile şi/sau portabile, cu care să se poată ţină legătura cu personalul atestat, în cazul în care vehiculul trebuie însoţit de un autovehicul de însoţire;
i) mijloace suplimentare de semnalizare rutieră pentru cazurile de staţionare accidentală pe partea carosabilă.

6. Control și sancțiuni specifice

Abaterile de la prevederile specifice transportului agabaritic sunt sancționate cu sancțiuni specifice detaliate într-un document separat.

7. Pregătire profesională

Pentru derularea operațiunilor de transport agabaritic este necesar ca unele persoane implicate în acestea să aibă o pregătire profesională specifică și să fie autorizate de CNADNR, astfel:
– Persoanele care însoțesc transporturile agabaritice
– Persoanele care întocmesc proiecte de transport agabaritic

Proiectul de transport prevăzut se întocmeşte numai de persoane fizice sau juridice autorizate de CNADNR SA.

Autorizaţia se eliberează de CNADNR SA în baza solicitării scrise a persoanei fizice sau juridice interesate, la care se anexează, în copie, certificatul de atestare tehnică pentru execuţie/proiectare/consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, pentru drumuri naţionale, emis de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România.

Documentul referitor la însoțirea transporturilor agabaritice existent prezintă unele aspecte ale atestării persoanelor care însoțesc transporturile agabaritice.

Lista cu persoanele fizice sau juridice autorizate să întocmească proiecte de transport este publică si se afişează pe site-ul CNADNR SA.

Conducătorii auto pentru transportul agabaritic trebuie să dețină un certificat profesional eliberat de un centru de pregătire profesională, în condițiile prevăzute de:
– OMTCT nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto cu completările făcute prin Ordinul 1548/2008
– ORDIN Nr. 597 din 21 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condiţiilor de obţinere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

8. Baza legislativă

Pentru clarificarea tuturor aspectelor aferente transportului agabaritic trebuie consultate actele normative din lista întocmită.

Prevederile prezentate mai sus au la bază:
– Ordonanța nr. 43 din 28 august 1997 republicată și actualizată privind regimul drumurilor
– Ordin nr. 356 din 4 mai 2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiculelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Comentarii

COLABORATORI