+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Suspendarea și retragerea autorizaţiilor

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

În cazul în care autoritatea competentă constată că o întreprindere prezintă riscul de a nu mai îndeplini cerinţele stabilite, autoritatea competentă notifică întreprinderea respectivă. În cazul în care autoritatea competentă constată că una sau mai multe dintre respectivele cerinţe nu mai sunt îndeplinite, aceasta poate stabili un termen pentru regularizarea situaţiei întreprinderii, dintre următoarele:

(a) un termen de maximum șase luni, care poate fi prelungit cu încă trei luni în caz de deces sau incapacitate fizică a managerului de transport, pentru recrutarea unui înlocuitor al managerului de transport, în cazul în care managerul de transport nu mai îndeplinește cerinţele de bună reputaţie sau competenţă profesională;

(b) un termen de maximum șase luni atunci când întreprinderea trebuie să își regularizeze situaţia aducând dovada că are un sediu real și stabil;

(c) un termen de maximum șase luni în cazul neîndeplinirii cerinţei privind capacitatea financiară, pentru a demonstra că cerinţa respectivă va fi din nou îndeplinită în mod permanent.

Autoritatea competentă poate să solicite unei întreprinderi a cărei autorizaţie a fost suspendată sau retrasă să se asigure că, înaintea luării oricărei măsuri de reabilitare, managerii de transport ai acesteia au promovat examinările necesare.

În cazul în care autoritatea competentă stabilește că întreprinderea nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre cerinţele stabilite, aceasta suspendă sau retrage autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier în termenele prevăzute mai sus.

Decizii ale autorităţilor competente și căi de atac

Deciziile negative luate de autorităţile competente din statele membre în temeiul prezentului regulament, inclusiv respingerea unei cereri, suspendarea sau retragerea unei autorizaţii existente sau declararea inaptitudinii managerului de transport, sunt motivate.

Aceste decizii iau în considerare informaţiile disponibile cu privire la încălcările comise de respectiva întreprindere sau de managerul de transport și care pot afecta buna reputaţie a întreprinderii, precum și orice alte informaţii aflate la dispoziţia autorităţii competente. Acestea precizează măsurile de reabilitare aplicabile în caz de suspendare a autorizaţiei sau de declarare a inaptitudinii.

Statele membre iau măsuri pentru a garanta că întreprinderile și persoanele vizate au posibilitatea de a introduce o cale de atac cu privire la deciziile menţionate, cel puţin în faţa unui organism independent și imparţial sau a unei instanţe judecătorești.

COLABORATORI