+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Sancțiuni pentru încălcarea prevederilor referitoare la timpul de conducere

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Informații generale

Sancțiunile se bazează pe Ordonanța nr. 8 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.
Controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţisti rutieri si personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
Controlul la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii si Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

2. Încălcări ale regulamentului tratate distinct

Următoarele fapte reprezintă încălcările dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Sancționate cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii

a) depăsirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
b) depăsirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
c) depăsirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;
d) depăsirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
e) utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
f) utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto;
g) conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;
h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;
i) intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate si/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;
j) prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate si/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.

3. Încălcări foarte grave

Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, după caz, ale Acordului AETR si constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
a) depăsirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
b) depăsirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de
conducere extinse la 10 ore;
c) depăsirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;
d) depăsirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
e) depăsirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;
g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;
h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9
i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;
k) diminuarea cu până la 9 ore a repausului săptămânal normal;
l) utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
m) remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă si/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar si sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră si/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful
n) echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto
o) echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
p) înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de
transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descărcate, în ordine cronologică si separat pentru fiecare conducător auto;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto
q) conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;
r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
s) operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;
s) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto
t) utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;
ţ) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;
u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;
v) numele de familie al conducătorului lipseste de pe diagrama tahografică;
w) prenumele conducătorului auto lipseste de pe diagrama tahografică;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful
x) refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăsurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
y) neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;
z) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;
aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;
bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale si a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto
ee) conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăsurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;

ff) numărul cartelei tahografice sau numele si prenumele conducătorului auto sau numărul
permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto
gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârsitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

4. Încălcări grave

Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, după caz, ale Acordului AETR si constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Sancționare cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
a) depăsirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
b) depăsirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
c) depăsirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere
săptămânale;
d) depăsirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
e) depăsirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
f) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;
g) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;
h) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
i) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;
k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;
l) lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile;
m) nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;

Sancționare cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto
n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către
echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;
o) nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
p) neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;
r) ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;
s) utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;
s) data începutului sau data sfârsitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

Sancționare cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;

Sancționare cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto
u) lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.

5. Încălcări minore

Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, după caz, ale Acordului AETR si constituie contravenţii:

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 500 lei care se aplică operatorului de transport/întreprinderii
a) depăsirea cu până la o oră a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
b) depăsirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
c) depăsirea cu până la 4 ore a duratei de conducere săptămânale;
d) depăsirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
e) depăsirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
f) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;
g) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;
h) diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic
fracţionat;
i) diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
j) diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus;
k) diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal;
l) nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;
m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică conducătorului auto
n) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;
o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;
p) locul unde a început sau cel unde s-a sfârsit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;
q) numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;
r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârsitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
s) ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;
s) simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.

COLABORATORI