+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Sancțiuni pentru încălcarea condițiilor de acces la piață

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

A fost emisă:

HOTĂRÂREA nr. 40 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009

Informațiile esențiale vor fi prelucrate și afișate corespunzător, în structura de mai jos.

1. Informații generale

Prezentele sancțiuni sunt stabilite prin:
• Hotărîrea nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea incalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si masurilor aplicabile in cazul constatarii acestor incalcari
completată cu
• Hotărârea nr. 76 din 5 februarie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012

și

• Hotărârea nr. 40 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012

2. Sancțiuni pentru încălcări foarte grave

Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.071/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică:
operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz
sau
operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz

1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă de transport, licenţă comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţă de traseu, autorizaţie de transport internaţional şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat ori transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat în alte zile şi la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie, după caz;
2. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier având licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat retrase, suspendate, expirate ori declarate pierdute, după caz;
3. înstrăinarea către o altă întreprindere de transport rutier în cont propriu/un alt operator de
transport rutier/un alt operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a autorizaţiei de transport internaţional, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, după caz, ori a oricăror alte documente necesare efectuării transporturilor rutiere, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz.
4. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu deţine copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz;
5. efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport, a unei copii conforme a licenţei comunitare ori a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu retrase, suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu a fost eliberată pentru un vehicul deţinut de operatorul de transport
rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu, după caz;
6. utilizarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată;
7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj;
8. efectuarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate de către un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizaţia de transport internaţional sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ;
9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin
10. sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică:
operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz
sau
şcolii de conducători auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice
sau
centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere ori persoanei fizice sau juridice
sau
furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile

11. sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi, după caz;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice
12. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto sau autorizaţie de instructor auto autorizat, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, retrasă sau cu termenul de valabilitate expirat, după caz;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică:
şcolii de conducători auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice
sau
centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere ori persoanei fizice sau juridice
13. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregătire şi perfecţionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fără a deţine autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabilă pentru tipurile de cursuri respective, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, retrasă, după caz;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz
14. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără atestat/certificat de competenţă profesională sau al căror atestat/certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate expirat;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin
15. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către conducători auto
care nu deţin atestat/certificat de competenţă profesională sau al căror atestat/certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate expirat;
16. neoprirea vehiculului în trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare
17. utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţia în vigoare;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz
18. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto străini fără drept de muncă în România;
19. nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii
Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
20. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteză, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
21. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteză, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
22. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care nu respectă prevederile art. 71 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
23. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;
24. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a utiliza la efectuarea transporturilor rutiere numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
25. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;
26. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de
transport rutier a obligaţiei de a nu permite plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
27. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;
28. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a monta numai prin operatori economici autorizaţi aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
29. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără contract individual de muncă, aviz medical şi/sau aviz psihologic valabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
30. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a
transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport;
31. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (I.S.C.T.R.) în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;
32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz
33. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a obligaţiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, în situaţia în care acesta nu mai îndeplineşte această funcţie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;
34. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:
34.1. ora de plecare/sosire;
34.2. numărul de circulaţie;
34.3. traseul;
34.4. operatorul de transport rutier;
34.5. observaţii;
35. permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
36. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
37. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost – a cerinţei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:
37.1. desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;
37.2. respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin
38. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
39. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii;
40. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a nu opri pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;

Sancționare cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice
41. utilizarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi, în procesul de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

3. Sancțiuni pentru încălcări grave

Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
1. lipsa de la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de mărfuri sau de persoane de către un operator de transport rutier străin, având ca ţară de tranzit ori de destinaţie România;
2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de returnare a atestatului de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 către autoritatea emitentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia;
3. efectuarea de către operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu internaţional ocazional, a unor servicii ocazionale/excursii locale în alt stat membru decât cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ;
4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor specificate în autorizaţia de transport internaţional de persoane în cazul prevăzut la art. 6 alin. (6) teza întâi din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 , referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi/sau (3) şi la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 , referitoare la completarea foii de parcurs;
6. nerestituirea, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul de transport rutier a
foilor de parcurs completate autorităţii emitente;
7. efectuarea transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie
2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
8. efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri perisabile fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.
75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;
9. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehiculele cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu până la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;
10. nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor licenţei de traseu, ale graficului de circulaţie şi/sau ale autorizaţiei de transport internaţional;
11. sancţionarea de 3 ori în ultimele 12 luni a aceluiaşi conducător auto angajat al operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
12. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de comunicare către autoritatea emitentă a licenţei de transport/licenţei comunitare a oricăror modificări intervenite privind managerul de transport şi/sau a termenului prevăzut la art. 12 alin. (2) şi la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, după caz;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz
13. transportarea persoanelor care nu deţin asupra lor bilet de transport valabil/legitimaţie de călătorie valabilă, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, sau transportarea unor persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, ori transportarea persoanelor care nu deţin asupra lor legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
14. efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule decât cele
destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică:
şcolii de conducători auto
sau
instructorului auto autorizat

15. efectuarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi a pregătirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere fără respectarea programei de învăţământ şi a planului de învăţământ aprobate conform reglementărilor în vigoare;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto
16. nerespectarea de către şcolile de conducători auto a prevederilor în vigoare privind înscrierea cursanţilor, păstrarea la sediu a evidenţei cursanţilor şi a documentelor acestora, păstrarea la sediu a documentelor personalului care asigură pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor

17. utilizarea de către şcolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a personalului care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat
18. efectuarea de către instructorii auto autorizaţi a pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere fără a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata efectuării pregătirii, unul sau mai multe documente prevăzute de legislaţia în vigoare;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
19. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 25 alin. (1)-
(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
20. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 38 din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
21. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 46 din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
22. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier
23. nerespectarea de către un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
24. angajarea sau menţinerea în funcţie de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de
transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa rutieră cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
25. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 77 din Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2011;
26. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica efectuarea transporturilor rutiere şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, respectiv persoanele care efectuează activităţi mobile de transport rutier să poată respecta prevederile legale în vigoare privind timpul de muncă;
27. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, după caz, a obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;
28. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a regulilor şi procedurilor ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate;
29. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri asigurând un sistem de fixare a încărcăturii conform reglementărilor în vigoare;
30. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul rutier de mărfuri respectă următoarele condiţii:
30.1. uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
30.2. încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
30.3. centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;
31. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa transportului;
32. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de
transport rutier a obligaţiei de a se asigura că elementele de fixare a mărfurilor respectă
următoarele condiţii:
32.1. îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
32.2. sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
32.3. nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
32.4. sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;
33. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu unul sau mai multe documente dintre următoarele:
33.1. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
33.2. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
33.3. avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;
33.4. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza
eliberării certificatului de transport în cont propriu;
33.5. formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;
33.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
33.7. tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi
anul precedent;
33.8. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, după caz;
34. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
35. efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă ori polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
36. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în termen de 10 zile, un număr de copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită;
37. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a utiliza pe durata efectuării transportului rutier de persoane placa de traseu, cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport;
38. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura afişarea la sediu şi în interiorul vehiculului a traseului serviciului, a staţiilor, a orarului şi a tarifului de transport pe bază de legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, astfel încât aceste informaţii să fie disponibile tuturor utilizatorilor;
39. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a admite la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier contra cost de
persoane şi/sau de a transporta, în baza biletului/tichetului/ cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii;
40. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
41. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în ţară şi 16 ore în cazul transporturilor rutiere în trafic internaţional;
42. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura vânzarea biletelor de călătorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
43. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a anunţa anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze, la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
44. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a încheia contracte de
acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aferente licenţelor de traseu;
45. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier, potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;
46. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. sau la Direcţia generală reglementări în transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
47. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de cel puţin 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
48. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura bilete de călătorie în cel puţin două limbi – limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane;
49. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a nu utiliza staţiile publice în cazul efectuării transportului rutier interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale; staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru acestea;
50. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a prelua la transport numai persoanele nominalizate şi care deţin legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
51. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;
52. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial Direcţiei generale reglementări în transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
53. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. raportările privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ;
54. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a afişa, la sediu şi în interiorul vehiculului, traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport, astfel încât aceste informaţii să fie disponibile tuturor utilizatorilor;
55. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional/licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
56. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul social
unul sau mai multe documente dintre următoarele, după caz:
56.1. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
56.2. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
56.3. avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
56.4. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator
de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;
56.5. formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;
56.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
56.7. tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent, precum şi autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
56.8. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent;
56.9. documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;
56.10. documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
56.11. documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;
56.12. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
56.13. documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină minimum informaţiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, după caz;
56.14. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, după caz;
56.15. copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a
doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ;
57. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier contra cost a unuia sau mai multor documente dintre următoarele, după caz:
57.1. copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
57.2. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
57.3. contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu
originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
57.4. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente
care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
57.5. certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
57.6. documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;
57.7. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 , după caz;
57.8. documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
57.9. documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr.
1.073/2009 ;
57.10. foaia de parcurs, în cazul efectuării serviciilor ocazionale prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 şi/sau a operaţiunilor de cabotaj prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ;
57.11. contractul încheiat între operatorul de transport rutier şi organizatorul transportului sau
o copie conformă a acestuia, în cazul prevăzut la art. 17 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr.
1.073/2009 ;
57.12. documentele care să conţină elementele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul
(CE) nr. 1.072/2009 , în cazul efectuării unei operaţiuni de cabotaj;
58. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a desfăşura operaţiuni
de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:
58.1. desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;
58.2. respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
59. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin acestora;
60. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu renunţarea la efectuarea serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;

61. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier
62. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului
rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a monta la peroane afişaje care să conţină informaţii privind traseele şi orele de plecare/sosire a curselor;
63. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a repartiza cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron;
64. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a întocmi programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
65. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a primi şi de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde
afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
66. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport şi fără a depăşi capacitatea autogării;
67. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a aplica, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii;
68. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor şi traseelor, pe fiecare operator de transport
deţinător de licenţă de traseu cu care aceştia au încheiat contract;
69. lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia;
70. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost – a obligaţiei de a deţine la sediul social un registru de evidenţă a activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate şi/sau documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate, pentru anul în curs şi anul precedent;
71. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost – a obligaţiei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licenţiaţi;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz
72. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transporta persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;
73. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a opri în toate staţiile
prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, respectiv de a nu opri, pentru urcarea
sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de
circulaţie;
74. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a informa persoanele transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;
75. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a regulilor privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;
76. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transporta numai persoanele nominalizate în documentul de control;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
77. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier în cont propriu a unuia sau mai multor documente dintre următoarele:
77.1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin
care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;
77.2. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al
întreprinderii;
77.3. contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu
originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
77.4. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente
care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
77.5. certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de
transport efectuat;
77.6. documentul de transport;
77.7. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 ;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
78. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în procesul de pregătire, a programelor de pregătire corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
79. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a comunica Direcţiei generale reglementări în transporturi şi I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei;
80. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiilor ce le revin, potrivit reglementărilor în vigoare, privind înscrierea cursanţilor şi păstrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregătirii acestora;
81. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a asigura lectorii/formatorii necesari desfăşurării cursurilor, conform programei de pregătire;
82. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a informa Direcţia generală reglementări în transporturi cu privire la orice modificare a datelor prezentate în dosarul de autorizare;

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică:
şcolii de conducători auto
sau
instructorului auto autorizat

83. nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a informa autoritatea emitentă

4. Sancțiuni pentru încălcări minore

Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.071/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009
şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011:

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de comunicare prevăzute la
art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ;
2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenţei de transport/licenţei comunitare/licenţei de traseu/copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare;
3. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu;
4. completarea necorespunzătoare de către operatorul de transport rutier a comenzii/contractului cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
5. necompletarea sau completarea necorespunzătoare a foii de parcurs de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz
6. îmbarcarea/debarcarea persoanelor în alte puncte decât cele menţionate în comandă/contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
7. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre
următoarele moduri:
7.1. de către conducătorul auto;
7.2. de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
7.3. prin mijloace audiovizuale;
7.4. prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme;
8. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
9. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a anunţa pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
10. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
11. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorităţii Rutiere Române
– A.R.R.;
12. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cazul schimbării sediului social;
13. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a anunţa pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
14. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
15. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.;
16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune licenţa de transport/licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cazul schimbării sediului social;
17. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., anterior efectuării transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
18. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz
19. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a cunoaşte măsurile ce trebuie luate în caz de accident/incident rutier în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;
20. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a prelua mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
21. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier
22. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a remedia deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;
23. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului
rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a afişa la fiecare casă de bilete şi
abonamente orarul de funcţionare;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
24. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică:
operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz
sau
operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier

25. prezentarea la control de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activităţi conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă/alte condiţii decât cele în care au fost
eliberate;
26. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
27. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a utiliza spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate;
28. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto
29. nerespectarea de către şcolile de conducători auto a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz
30. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier a obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică:
şcolii de conducători auto
sau
instructorului auto autorizat

31. nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a desfăşura activitatea numai în spaţiile care au fost autorizate în acest sens;

Sancționare cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat

32. nerespectarea de către instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a depune în momentul finalizării pregătirii practice a cursantului, la şcoala de conducători auto cu care are încheiat contract de prestări de servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregătirea practică.

Sancțiunile suplimentare sunt stabilite în Hotărîrea nr. 69 din 1 februarie 2012.

COLABORATORI