+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Sancțiuni în transportul agabaritic

sept. 14, 2021 | 0 comentarii

1. Amenzi

Efectuarea transporturilor cu nerespectarea condiţiilor înscrise în AST privind numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se consideră transport fără AST şi se sancţionează.

Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează (numerotarea sancțiunilor este făcută conform actului normativ de bază):

Sancționare cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei aplicată întreprinderii/operatorului de transport rutier;
p) efectuarea de transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise

Sancționare cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei
q) sustragerea de la control sau obstrucţionarea controlului, precum şi neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control

Sancționare cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei aplicată întreprinderii/operatorului de transport rutier;
c) încălcarea prevederilor prin efectuarea transporturilor fără AST
e) nerespectarea condiţiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport, cu excepţia celor privind lucrările de modificare a traseului
g) neefectuarea lucrărilor de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel,

Sancționare cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei aplicată aplicată personalului de însoțire specializat;
i) însoţirea transporturilor efectuate cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără AST

Sancționare cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei aplicată aplicată conducătorului auto;
o) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul

Sancționare cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei aplicată aplicată altor persoane responsabile;
r) încălcarea prevederilor privind panouri publicitare, construcții etc şi nerespectarea termenelor prevăzute aplicată deţinătorilor.

Sancționare cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei aplicată persoanei fizice sau juridice responsabile
d) încălcarea prevederilor prin efectuarea transporturilor cu depăşirea maselor pe axe, masei totale şi/sau dimensiunilor înscrise în AST

Sancționare cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei
h) nerespectarea prevederilor referitoare la însoțire cu un autovehicul, cu două sau cu echipaj de poliție precum și echiparea cu dispozitive suplimentare de semnalizare

Sancționare cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei aplicată personalului de însoţire specializat
j) efectuarea însoţirii transporturilor cu depăşirea dimensiunilor înscrise în AST

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei aplicată operatorului economic specializat
l) nerespectarea condiţiilor privind dotarea autovehiculelor de însoțire, a condiţiilor privind
atestarea şi a condiţiilor privind efectuarea însoţirii

Sancționare cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei aplicată întreprinderii/operatorului de transport rutier şi persoanei fizice/operatorului economic specializat
m) însoţirea transportului de către o persoană fizică sau de către un operator economic specializat cu încălcarea prevederilor reglementărilor specifice în vigoare

Sancționare cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei aplicată personalului de însoţire specializat
k) încălcarea prevederilor referitoare la însoțirea cu două autovehicule sau cu echipaj de poliție precum și echiparea cu dispozitive suplimentare de semnalizare

Sancționare cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei aplicată conducătorului auto
f) încălcarea prevederilor referitoare la restricțiile de sâmbătă, duminică și sărbători legale
n) încălcarea restricţiilor de circulaţie instituite instituite temporar sau instituite unor categorii de vehicule;

La unele sancțiuni nu este precizată persoana sau entitatea căreia i se aplică iar diferențierea o face personalul de control, pe baza responsabilității legale. Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile înscrise în AST revine:
a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi
identificate;
d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi
identificate;
e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în
vigoare.

2. Tarif de despăgubire

Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la OG 43/1997, contravenientul are obligaţia de a achita în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5 la OG 43/1997.

Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia.

Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, vor reveni ca venituri proprii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., respectiv administratorului drumului, şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop.

Pentru încălcarea prevederilor, contravenientul va achita, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea tarifelor prevăzute. În aceste situaţii, personalul cu atribuţii de control consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plată a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale.

Contravaloarea tarifelor prevăzute de prezenta ordonanţă se poate achita şi la agenţiile de control şi încasare aparţinând administratorului drumului aflate în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Pentru vehiculele aflate în trafic internaţional, la solicitarea scrisă a personalului administratorului drumurilor de interes naţional, poliţia de frontieră nu va permite intrarea ori ieşirea din România în cazul în care acestea nu respectă prevederile prezentei ordonanţe.

Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor se stabilește procedura ulterioară luării măsurilor nepermiterii intrării/ieşirii în/din România, precum şi referitoare la preluarea şi imobilizarea mijloacelor de transport în altă locaţie.

Pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/înscrise în AST contravenientul trebuie să achite, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea tarifelor suplimentare:
a) pentru circulaţia cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise; sau
b) recalculate pentru depăşirile constatate, dacă masele şi/sau dimensiunile sunt mai mari decât cele înscrise în AST.
In acest caz se eliberează AST/o AST complementară de către administratorul drumului şi se calculează/recalculează tarifele suplimentare pentru traseul origine – punct de control – destinaţie, aflat în administrarea sa.
Contravaloarea tarifelor prevăzute, înscrisă în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se poate achita şi ia ACI din ptf, în cazul drumurilor de interes naţional.

Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, aflate în trafic internaţional, la solicitarea CNADNR SA sau a subunităţilor sale, poliţia de frontieră nu permite ieşirea din România până la plata tarifelor datorate CNADNR SA, calculate conform celor de mai sus.

In cazul în care în ACI din ptf, pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele cu încărcătură indivizibilă se constată că masele şi/sau dimensiunile înscrise în AST sunt mai mari decât cele efective ale vehiculului, nu se recalculează şi nu se restituie diferenţa tarifelor suplimentare achitate.

Tariful de despăgubire este prezentat în fișierul atașat.

3. Ridicarea plăcuțelor de înmatriculare

Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale conform prevederilor lit. c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), o), p) şi q) vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuţii de control, în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, şi, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului pentru:
a) circulaţia cu depăşiri ale maselor şi/sau ale dimensiunilor maxime admise, fără AST;
b) circulaţia cu depăşiri ale maselor şi/sau ale dimensiunilor autorizate, înscrise în AST;
c) circulaţia cu încălcarea restricţiilor de circulaţie;
d) efectuarea transporturilor cu nerespectarea condiţiilor înscrise în AST privind numărul de circulaţie al vehiculului cu aceleaşi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului;
e) nerespectarea condiţiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport;
f) nerespectarea condiţiilor de semnalizare suplimentară a vehiculului cu depăşiri şi/sau a autovehiculelor de însoţire şi a condiţiilor de însoţire a vehiculului cu depăşiri;
g) însoţirea transporturilor efectuate cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără AST, sau a dimensiunilor înscrise în AST;
h) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea verificării, refuzul de a prezenta documentele privind transportul, sustragerea de la control sau obstrucţionarea controlului, precum şi neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control;
i) efectuarea de transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise.

În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă în circulaţie, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu se efectuează pe cheltuiala contravenientului.

Pe perioada imobilizării, dispusă conform prevederilor, atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.

Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului.

Prin excepţie, imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată la care s-au constatat încălcări ale prevederilor prezentei ordonanţe.

În cazul în care, pe parcursul efectuării însoţirii transporturilor cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însoţire specializat, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la daune și despăgubiri.

În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, poliţia rutieră informează de îndată administratorul drumului cu privire la acestea şi consemnează daunele în procesul-verbal de constatare, în condiţiile legii.

În situaţia în care limitele de despăgubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acoperă în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau întreprinderii obligaţia de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, partea din prejudiciu pentru care asigurătorul nu a acordat despăgubiri.

4. Suspendarea copiei conforme

Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale conform lit. o) şi q), se va aplica şi măsura suspendării copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile de la data constatării contravenţiei. Procedura de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituţia din care face parte personalul cu atribuţii de control, menţionând numele şi prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi amenda datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deţinute de contravenient, după caz.

Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.

5. Sancțiuni administrative

Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale se pot aplica sancţiuni administrative personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Atestatul personalului specializat pentru a desfăşura activitatea de însoţire a vehiculelor cu depăşiri:
a) se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile de la luarea măsurii, dacă:
(i) însoţeşte vehicule cu depăşiri care nu respectă, din punctul de vedere al dotării şi funcţionării, condiţiile privind semnalizarea suplimentară;
(ii) însoţeşte vehicule cu depăşiri cu autovehicule autorizate care nu respectă, din punctul de vedere al dotării şi funcţionării, condiţiile privind semnalizarea suplimentară prevăzută;
(iii) nu îsi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la lit. m)-q);
b) se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile de la luarea măsurii, dacă:
(i) însoţeşte vehicule cu depăşiri fără AST sau cu depăşirea dimensiunilor înscrise în AST;
(ii) însoţeşte vehicule cu depăşiri cu autovehicule care nu sunt autorizate sau a căror autorizaţie a fost reţinută sau suspendată;
(iii) nu respectă condiţiile privind însoţirea prevăzute la art. 41 alin. (15)-(18) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 35;
(iv) nu deţine, în original, la bordul autovehiculului de însoţire, atestatul nominal propriu şi autorizaţia autovehiculului de însoţire şi, după caz, documentul prevăzut pentru demonstrarea dreptului de deținere autovehicul sau refuză să le prezinte la solicitarea personalului de control;
(v) nu dispune deplasarea vehiculului cu depăşiri în spaţii amenajate de oprire, parcare sau staţionare sau, în cazul lipsei acestora, în afara platformei drumului, cu asigurarea condiţiilor de semnalizare şi presemnalizare impuse de legislaţia rutieră în vigoare în cazul unor fenomene meteorologice;
c) se retrage, fără drept de atestare, pentru o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii:
(i) dacă desfăşoară activitatea de însoţire cu autovehiculele unui operator economic specializat, în lipsa unui contract încheiat cu acesta;
(ii) dacă în decursul a 180 de zile consecutive a fost sancţionat cu 3 suspendări ale atestatului nominal propriu;
(iii) în cazul producerii unor accidente grave, stabilite prin hotărârea unei instanţe de judecată în sarcina personalului de însoţire specializat.

Autorizaţia autovehiculului de însoţire a vehiculelor cu depăşiri:
a) se suspendă pentru o perioadă de 15 zile de la luarea măsurii, dacă acesta nu respectă condiţiile privind semnalizarea suplimentară prevăzută la art. 36;
b) se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile de la luarea măsurii, dacă:
(i) însoţirea cu autovehiculele de însoţire se efectuează de către personal care nu este atestat sau al cărui atestat a fost reţinut/suspendat;
(ii) dacă este utilizat pentru activitatea de însoţire în condiţiile în care autorizaţia i-a fost reţinută/ suspendată.

Autorizaţia operatorului economic specializat:
a) se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile de la luarea măsurii, dacă în decursul a 6 luni consecutive au fost suspendate, în 3 rânduri, autorizaţii ale autovehiculelor sale de însoţire;
b) se suspendă pentru o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii:
(i) dacă în decursul a 12 luni consecutive este sancţionat a doua oară conform lit. a);
(ii) în cazul producerii unor accidente grave, stabilite prin hotărârea unei instanţe de judecată în sarcina operatorului economic specializat.

Personalul sau operatorul economic pentru care s-a constatat că a efectuat activitatea de însoţire a vehiculelor cu depăşiri fără a fi atestat sau autorizat, dupa caz, de către CNADNR SA şi ARR pierde dreptul de a solicita atestarea sau autorizarea pentru o perioadă de 36 de luni de la data constatării faptelor.

Personalul de control abilitat reţine, în vederea suspendării, autorizaţiile autovehiculelor de însoţire ale operatorului economic autorizat şi/sau atestatele personalului specializat, în cazurile prevăzute sau atunci când, din alte motive, nu mai sunt respectate condiţiile de desfăşurare a circulaţiei vehiculului cu depăşiri.

In cazurile prevăzute mai sus, vehiculul cu depăşiri se retrage, obligatoriu, în afara platformei drumului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. Remedierea cauzelor care au condus la măsura prevăzută se constată de către personalul din cadrul instituţiei din care face parte personalul de control abilitat.

Dacă motivele care au condus la reţinerea, în vederea suspendării, a autorizaţiilor autovehiculelor de însoţire ale operatorului economic specializat şi/sau a atestatelor personalului specializat au fost remediate, iar circulaţia vehiculului cu depăşiri se poate desfăşura, în continuare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme, se va elibera o dovadă a documentelor reţinute. In baza acestei dovezi se poate efectua însoţirea vehiculului cu depăşiri, până la finalizarea transportului în cauză.

Documentele reţinute se transmit la CNADNR SA, însoţite de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi, după caz, a dovezii prevăzute, în vederea aplicării măsurii de suspendare.

COLABORATORI