+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Obligaţiile operatorilor de transport

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

Operatorii de transport care efectuează operaţiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligaţii:


a) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;


b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;


c) să monteze, numai prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;


d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de
viteză defect;


e) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză;


f) să depună licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s- a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;


g) să planifice transporturile şi să întocmească programul de executare a
acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;


i) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;


j) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute;


k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi
laterali.
Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit.


l) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:
(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii
de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;


m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;


n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:
(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare
în domeniu;


o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;


p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(i) să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;


q) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din „Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier”, elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;
r) în situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei comunitare, operatorul de transport rutier are obligaţia de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., un număr de copii conforme ale licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu mai este îndeplinită;


s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au şi următoarele obligaţii, după caz:
iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, in cazul in care călătoria nu se poate realiza pana la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în tară şi în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internaţional;
vi) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
vii) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
viii) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu
graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu;
ix) să comunice la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta, afişat pe site-ul propriu;
xi) să efectueze cursa/traseul o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. sau la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu/autorizaţia de transport internaţional respectivă, după caz;
xii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul
transporturilor interjudeţene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră
Română – A.R.R.a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
xiii) să asigure bilete de călătorie în cel puţin două limbi – limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane;
xiv) să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport şi să asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internaţional respectiv;
xvii) să efectueze transportul rutier naţional contra cost de persoane prin
servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal
şi cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform
reglementărilor în vigoare;
xviii) să transmită semestrial Direcţiei Generale Reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internaţional de persoane;
xix) să transmită semestrial Autorităţii Rutiere Române A.R.R. raportările
privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;
xx) să afişeze traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informaţii sunt disponibile tuturor utilizatorilor;
xxi) să asigure desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional/licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;

ş) să deţină la sediul prevăzut la art. 9 lit. a) următoarele documente, dupăcaz:
i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute
în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehiculele
rutiere, în original;
iii) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
iv) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă;
v) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea
transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul
precedent;
vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent, precum şi autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul in curs si anul precedent;
vix) documentul de control INTERBUS, in original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat in exploatare, pentru anul in curs şi anul precedent;
x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;
xii) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru
riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;
xiii) documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină minimum informaţiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale menagerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, după caz;

t) să pună la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier contra cost, următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
(i) copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
(ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42;
(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori
copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu
contract de leasing sau de închiriere;
(iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
(v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil
pentru tipul de transport efectuat;
(vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;
(vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE)
nr. 1.072/2009, după caz;
(viii) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

ţ) să desfăşoare operaţiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:
i) desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor
periculoase;
ii) respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

u) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora;


x) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;


y) să notifice autorităţii de autorizare renunţarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;


z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu, renunţarea efectuării serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de dat renunţării;


aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;


ab) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;


ac) să publice pierderea sau sustragerea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului prevăzut la art. 9 lit.a), în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;


ae) să depună licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în cazul schimbării sediului;


af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;


ag) să transmită Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;


ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipaţie;


aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
i) de către conducătorul auto;
ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
ii) prin mijloace audiovizuale;
iii) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau
pictograme.


ak) să transmită Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. abonamentele eliberate pentru transportul elevilor prevăzut la art. 51^1 din Normele metodologice, prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia.

Baza: ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 actualizat

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, actualizat prin Ordinul nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012.

COLABORATORI