+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Numărul unic de înregistrare și identificare a Operatorilor Economici – EORI

sept. 29, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1554 din 18 iunie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane și având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, este obligatoriu ca, fiecare operator economic şi, după caz, alte persoane să aibă atribuit, după 1 iulie 2009, un număr unic de înregistrare şi identificare, denumit EORI.

2. Obținerea numărului EORI

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor prin Direcţiile Regionale Vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi are sediul/reședința societatea, în cazul persoanelor stabilite în România.

În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare, utilizând aplicația „EORI-RO”, prin accesarea link-ului „www.customs.ro”, secţiunea „e-Customs”, subsecţiunea EORI, Sistem informatic.

După înregistrarea cererii în aplicația „EORI-RO”, solicitantul va depune la Direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are sediul/reședința societatea, următoarele documente:
a)cererea EORI înregistrată în aplicația „EORI-RO”, tipărită, semnată și ștampilată, în original;
b)certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
c)certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
d)documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e).

După verificarea concordanţei dintre datele cuprinse în cerere şi cele din documentele transmise, direcţia regională vamală respectivă acordă numărul EORI şi transmite solicitantului, o notificare de atribuire a numărului EORI, prin e-mail sau prin poştă, în cazul în care în cerere nu este indicată adresa de e-mail.

3. Diverse

Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar, copii ale următoarelor documente:
• fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;
• fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului

Operatorii economici şi alte persoane cărora le-a fost atribuit un număr EORI au obligaţia să notifice direcţiei regionale vamale care a atribuit numărul EORI modificarea oricărora dintre datele cuprinse în cerere şi în documentele anexate la aceasta. În acest sens, se înregistrează în aplicația „EORI-RO” o cerere EORI de modificare, care se va depune în original, însoțită de documentele justificative la autoritatea vamală respectivă.

Autoritatea vamală validează în aplicaţia „EORI-RO” modificările datelor de identificare ale persoanelor, fără a mai transmite acestora o notificare în acest sens.

COLABORATORI