+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Metodologia de evaluare psihologică

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Obiectivele evaluării

I. Stabilirea stadiului de maturitate psihică şi a existenţei/inexistenţei capacităţilor aptitudinal-atitudinale necesare integrării în funcţiile cu atribuţii în siguranţa transporturilor

Se urmăresc aspectele:
1. psihosomatice: tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psihoconstituţională;
2. cognitiv-aptitudinale: capacitatea de prelucrare a informaţiei, de învăţare şi de capitalizare a informaţiei, de rezolvare
a problemelor practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularităţile atenţiei şi memoriei, reprezentarea spaţială, aprecierea vitezelor şi distanţelor;
3. psihomotrice: coordonarea oculomotorie, organizarea abilităţilor motorii, reactivitatea complexă;
4. motivaţional-afective: maturitate, reactivitate emoţională, dispoziţiile afective dominante, motivele activităţii, interesele dominante, nivelul de aspiraţie;
5. capacitatea reglatorie: perseverenţa, spiritul de organizare şi disciplina, atitudinea faţă de activitate şi gradul de independenţă;
6. psihorelaţionarea: sociabilitate, modul de a se raporta celorlalţi, de a rezolva conflictele interpersonale, stilul şi capacitatea de autoafirmare, simţul civic.

II. Stabilirea nivelului competenţei aptitudinal-atitudinale specifice funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei solicitate

Se evaluează:
1. capacitatea de diversificare a activităţii şi de interacţiune a cunoştinţelor şi deprinderilor în exercitarea unei activităţi:
abilităţi în rezolvarea problemelor adiacente activităţii principale, activismul, nivelul inserţiei sociale, nivelul toleranţei şi agreabilităţii în relaţiile cu ceilalţi;
2. capacitatea identificării sarcinilor şi a definirii importanţei: nivelul angajării personale în activitate, spiritul de iniţiativă şi încrederea în sine, responsabilitatea, conştientizarea importanţei funcţiei privind impactul asupra destinului şi vieţii altor oameni.

Evaluarea psihologică va ţine cont de raportul care se stabileşte între standardele ocupaţionale specifice postului/locului de muncă, rezultate din analiza psihologică a muncii, din fişa postului, şi standardul minimal de cerinţe psihologice.

Examinarea psihologică trebuie să urmărească, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal specifică de lucru, prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcţiei pentru care se solicită examinarea.

Evaluarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor este un proces de urmărire longitudinală a acestuia, şi nu secvenţială. Totodată, această evaluare psihologică va constitui punctul de plecare privind elaborarea unor strategii de recomandare pentru consilierea psihologică efectuată angajatului, precum şi pentru programe educative de implementare a unei conduite profesionale adecvate, în vederea creşterii siguranţei transporturilor.

2. Metode de evaluare psihologică

1. Teste de inteligenţă privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice şi mecanice
2. Teste de investigaţie a capacităţii de efort şi a aptitudinilor speciale:
– teste de atenţie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate şi rezistenţa la factori perturbatori;
– probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simplă şi completă, nivelul dezvoltării abilităţilor motorii, calităţile reactivităţii (rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilităţii vizuale, auditive, kinestezice.
3. Teste de personalitate (chestionare, teste proiective, teste situaţionale) privind:
– echilibrul emoţional, autocontrolul, responsabilitatea;
– sistemul de atitudini şi aspiraţii, nivelul intereselor şi motivaţiei vocaţionale;
– integrarea socială şi atitudinile interpersonale.
4. Observaţia subiectului sub aspect constituţional şi comportamental cu referire la:
– simptomatica stabilă – tip constituţional, aspecte fizionomice;
– simptomatica dinamică – ţinuta, mimica, modificări vegetative, vorbire;
– dinamica de comportament în timpul examinării.
5. Anamneza/Interviul cuprinzând date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existenţial şi cu privire la evenimentele cruciale din viaţa personală şi socioprofesională
6. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale

Pentru modul de transport rutier şi pentru personalul aeronautic nenavigant este obligatorie administrarea a minimum 5 probe de evaluare psihologică care să urmărească aspectele specifice exigenţelor funcţiilor respective, conform fişei postului şi psihoprofesiogramei, iar pentru modurile de transport feroviar şi naval este obligatorie administrarea a minimum 7 probe de evaluare psihologică.

Observaţie
Interpretarea datelor obţinute prin diferite metode şi probe de evaluare psihologică va respecta principiul intercorelării complexe a tuturor funcţiilor şi structurilor personalităţii şi caracterul sistemic al activităţii profesionale în raport cu care se face investigaţia psihologică.

Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obţinute în urma examenului psihologic raportate la cerinţele funcţiei pentru care s-a făcut examinarea, precum şi o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidenţiate în contextul exercitării funcţiei profesionale.

3. Caracteristicile psihologice evaluate în funcţie de nivelul examinării

1. Examinarea la şcolarizare/formare profesională urmăreşte:
– prezenţa unui potenţial aptitudinal şi atitudinal de bază implicat în activitatea specifică din perspectiva posibilităţilor de antrenare, educare, instruire şi formare.


2. Examinarea la angajare/reangajare urmăreşte:
– determinarea şi evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale şi a modului cum acestea sunt dinamic angrenate în structura reală a profesiei.


3. Examinarea la menţinerea în funcţie (control periodic) urmăreşte:
– gradul de dezvoltare şi perfecţionare aptitudinală pe baza acumulării de experienţă, gradul de conservare a funcţionalităţii structurii psihocomportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta, solicitările locului de muncă, tipul de transport;
– constatarea unor modificări ca: uzura precoce, oboseala cumulată etc., ce pot antrena disfuncţii ale sistemului, atât la nivel aptitudinal (deficit de comutare a atenţiei, deteriorarea capacităţii de organizare a activităţii, dificultăţi în luarea deciziei, afectarea psihomotricităţii), cât şi la nivel atitudinal-caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social şi a sociabilităţii).


4. Examinarea la contestaţie urmăreşte:
– măsura în care ineficienţa în plan aptitudinal-atitudinal constatată la examinarea anterioară s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natură conjuncturală;
– constatarea situaţiei în care nivelul unora dintre aptitudini nu se ridică la gradul de dezvoltare necesar, individualizat şi în funcţie de experienţa profesională;
– dacă există posibilităţi compensatorii sau formative în plan aptitudinal;
– dacă motivaţia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza intervin favorizant în păstrarea calităţii comportamentului profesional.


5. Examinarea la sesizare are caracter strict individualizat, dependent de situaţia care impune investigaţia psihologică, şi va urmări stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau ale scăderii importante a eficienţei profesionale. Această examinare se efectuează pe baza unor solicitări scrise din partea angajatorului sau a altor organisme abilitate şi va cuprinde motivarea pentru care se solicită reevaluarea, însoţită de documentele constatatoare.

Baza legislativă: NORME METODOLOGICE din 18 noiembrie 2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

COLABORATORI