+40 764 406 955 office@apte2002.ro

ISCTR

sept. 29, 2021 | 0 comentarii

1. Organizarea

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.

În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române ori străine specializate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, I.S.C.T.R. va avea acces, în baza protocoalelor încheiate cu Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi cu Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, la bazele de date ale acestora, la aplicaţiile informatice/electronice, la informaţiile furnizate de echipamentele de colectare/transmitere de date, precum şi la orice alte informaţii necesare realizării interoperabilităţii sistemelor respective.

I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal:

a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;

b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului;

c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;

d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;

e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

2. Atribuţiile I.S.C.T.R.

În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin, I.S.C.T.R. îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora;
b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate, destinate transportului rutier, şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l) şi m), şi la art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor;
d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare, prin echipamente tehnice mobile, precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone, respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcţie şi echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile;
f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile;
g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora;
i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone;
j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care, prin construcţie şi echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
k) efectuează controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone, precum şi al autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcţie şi echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi;
m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu, precum şi a copiilor conforme ale acestora;
n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier;
o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură, în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
p) verifică, la cererea autorităţii emitente, îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor, operatorilor de transport, operatorilor economici, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate;
q) reţine, suspendă, retrage sau anulează, după caz, licenţe de transport sau copii conforme ale acestora, licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, autorizaţii de transport internaţional, certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv suspendă, retrage sau anulează, după caz, autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto, la solicitarea autorităţii emitente;
r) opreşte şi, dacă este cazul, imobilizează vehiculele rutiere, în conformitate cu prevederile legii;
s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere, în cazurile prevăzute de lege;
t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică, în limita competenţelor ce îi revin;
u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice;
v) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii
unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora;
w) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal;
x) exercită controlul transportului rutier naţional şi internaţional de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale, precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a graficelor de circulaţie, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional, în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor;
y) exercită controlul vehiculelor utilizate la transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri;
z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane;
aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, precum şi al utilizării legitimaţiilor de transport tip card;
bb) exercită controlul transportului rutier naţional şi internaţional de mărfuri, precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional, în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor;
cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;
dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite pe toată reţeaua de drumuri publice, precum şi privind existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate, după caz;
ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi al celor privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat;
gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor de transport în cont propriu şi transmite acestuia/introduce în sistemul informatic datele relevante privind rezultatele controalelor în vederea actualizării registrelor respective;
ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate;
jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal, în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;
kk) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice.

I.S.C.T.R. îndeplineşte şi rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

Baza legislativă: HOTARARE nr. 1.088 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, cu modificările ulterioare

COLABORATORI