+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Condiţii de desfăşurare a circulaţiei vehiculelor cu depăşiri

sept. 14, 2021 | 0 comentarii

Vehiculele cu depăşiri pot circula pe drumurile publice în baza AST, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme, a celor cuprinse în reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice din România, precum şi a celor prevăzute în orice alte acte normative ce privesc circulaţia pe drumurile publice.

Operatorul de transport are obligaţia de a respecta condiţiile impuse prin AST, document care trebuie să se afle, în original, la bordul vehiculului cu depăşiri pe întreaga perioadă de circulaţie.

AST este valabilă pentru numărul de circulaţie al vehiculului cu depăşiri, inclusiv cel al vehiculului de rezervă înscrise în aceasta, traseul, sensul, perioada şi caracteristicile autorizate înscrise, în condiţiile stabilite de emitentul acesteia.

In AST se înscriu informaţii privind data şi ora începerii efectuării transportului cu depăşiri; obligaţia înscrierii acestora revine operatorului de transport.

Responsabilitatea fixării şi ancorării încărcăturii pe vehicul revine operatorului de transport. Acesta este răspunzător de prejudiciile şi accidentele produse din cauza deplasării necontrolate a încărcăturii în timpul circulaţiei.

Pentru subtraversarea conductelor, reţelelor aeriene şi a altor instalaţii, operatorul de transport are obligaţia de a obţine, prealabil parcurgerii traseului, avizele unităţilor care le administrează, în vederea ridicării, demontării şi remontării acestora, după caz.

Traversarea de către vehiculele cu depăşiri a pasajelor la nivel cu calea ferată, unde există semnalizare automată, se efectuează în maximum 30 de secunde.

Pentru cazurile care impun depăşirea timpului de trecere prevăzut la alin. (1), operatorul de transport trebuie să obţină, în prealabil, avizul administratorului infrastructurii feroviare.

Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată, operatorul de transport trebuie să obţină, în prealabil, aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, în cazul vehiculelor cu:
a) lăţimi mai mari decât lăţimea părţii carosabile din zona de trecere la nivel cu calea ferată;
b) înălţimi mai mari de 4,5 m, în cazul liniilor electrificate;
c) lungimi mai mari de 30 m.

Operatorul de transport trebuie să respecte toate condiţiile de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferată stabilite de administratorul infrastructurii feroviare.

Circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale masei totale şi/sau ale maselor pe axe maxime admise, pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectuează cu viteza maximă de 10 km/h, fără opriri, şocuri, pe banda din dreapta, în sensul de mers.

In cazuri impuse de caracteristicile vehiculelor cu depăşiri şi/sau de caracteristicile şi starea tehnică a lucrărilor de artă, emitentul AST poate impune, prin aceasta, condiţii speciale de traversare, cum ar fi o altă viteză maximă de traversare, tractare cu cablu, consolidare a lucrării de artă, întrerupere temporară şi locală a circulaţiei, circulaţie pe contrasens etc.

Pentru vehiculele a căror masă totală este mai mare de 80 t, circulaţia pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectuează, obligatoriu, cu întreruperea temporară şi locală a circulaţiei de către poliţia rutieră, pentru traversarea singulară a lucrării de artă, pe axul acesteia.

In cazul în care înălţimea sau lăţimea vehiculului depăşeşte gabaritul de liberă trecere în dreptul consolelor sau portalelor de semnalizare rutieră, trecerea se efectuează prin ocolire, dacă manevra nu contravine normelor rutiere, sau prin demontarea şi remontarea acestora, prin grija şi pe cheltuiala operatorului de transport, după obţinerea, în prealabil, a avizului administratorului drumului respectiv şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia.

In situaţia în care înălţimea vehiculului care transportă utilaje autopropulsate depăşeşte gabaritul de trecere la subtraversarea unor obstacole, utilajul se coboară de pe mijlocul de transport, astfel încât să parcurgă zona respectivă prin mijloace proprii.

In cazul în care utilajul este prevăzut cu şenile, deplasarea se poate efectua numai pe papuci de cauciuc sau pe un pat de dulapi din lemn, pentru protejarea suprafeţei de rulare a părţii carosabile. Montarea şi demontarea suportului de rulare se fac prin grija operatorului de transport.

Circulaţia vehiculelor cu depăşiri este interzisă în condiţii de vizibilitate redusă sub 100 m, datorată cetii, ploii sau ninsorii abundente ori când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă, precum şi în cazul altor fenomene naturale ce afectează siguranţa circulaţiei, semnalate prin instituirea de către instituţiile abilitate a unuia dintre codurile galben, portocaliu sau roşu.

In situaţiile prevăzute la alin. (1) vehiculul cu depăşiri se deplasează până în spaţiile amenajate de oprire, parcare sau staţionare. In cazul lipsei acestora vehiculul se retrage în afara platformei drumului, cu asigurarea condiţiilor de semnalizare şi presemnalizare impuse de legislaţia rutieră în vigoare şi cu respectarea interdicţiilor şi restricţiilor de circulaţie instituite.

Oprirea sau staţionarea vehiculelor cu depăşiri este interzisă pe sectoare de drum unde este afectată fluenţa traficului: poduri, pasaje, viaducte, pante, sectoare îngustate datorită unor lucrări, în curbe sau pe sectoare de drum fără vizibilitate.

In cazul staţionării accidentale pe partea carosabilă a vehiculelor cu depăşiri, dacă acestea nu sunt însoţite conform prevederilor prezentelor norme, se asigură semnalizarea pentru avertizarea celorlalţi participanţi la trafic, conform prevederilor legale în vigoare; în cazul formării de ambuteiaje sau coloane de vehicule este obligatorie anunţarea imediată de către operatorul de transport a:
a) administratorului drumului; şi
b) reprezentanţilor SR în vederea asigurării dirijării traficului şi a fluidizării circulaţiei.

Circulaţia vehiculelor cu depăşiri se va desfăşura, pe cât posibil, în perioade cu trafic redus, evitându-se circulaţia prin oraşe, municipii sau zone aglomerate.

Circulaţia vehiculelor cu depăşiri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în alte zile de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie circulaţia vehiculelor cu depăşiri se poate desfăşura, în perioada de interdicţie, dacă în AST administratorul drumului a înscris această posibilitate. Posibilitatea de circulaţie prevăzută anterior poate fi acordată în condiţiile în care:
a) vehiculele fac parte din cele prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2);
b) circulaţia vehiculului cu depăşiri este parte a unei operaţiuni de transport combinat, termenele de livrare fiind condiţionate de un program prestabilit al celorlalte moduri de transport, cu prezentarea de către solicitant a documentelor din care să rezulte necesitatea respectării termenelor.

Operatorul de transport titular al AST eliberate conform prevederilor este obligat să se informeze cu privire la eventualele restricţii de circulaţie instituite/existente pe traseul ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depăşiri.

Obligaţia privind informarea prevăzută revine si operatorului de transport, titular al AST eliberate. In condiţiile apariţiei, în perioada de valabilitate a AST eliberate, a unor restricţii de circulaţie, operatorul de transport are obligaţia de a solicita emitentului sau subunităţilor acestuia modificarea parţială sau totală a traseului de parcurs. Modificarea prevăzută nu implică şi recalcularea tarifelor suplimentare. In această situaţie poate fi prelungită şi perioada de valabilitate a AST, dacă aceasta se justifică.

Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipat cu dispozitive suplimentare de semnalizare, conform celor prezentate în documentul referitor la vehiculele de însoțire.

Pentru însoţirea vehiculelor cu depăşiri, conform prevederilor art. 41 alin. (18) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de transport solicită DR participarea echipajelor de poliţie rutieră din cadrul SR şi stabileşte de comun acord cu aceasta un program etapizat de transport.

In cazul vehiculelor cu depăşiri ale căror caracteristici impun întreruperea temporară şi locală a circulaţiei, operatorul de transport întocmeşte împreună cu DR/SR, în baza AST, un program etapizat de transport ce va fi comunicat, în prealabil, emitentului AST şi mass-mediei.

Este obligatorie prezenţa a cel puţin unei persoane specializate pe autovehiculul de însoţire pe toată perioada circulaţiei vehiculului cu depăşiri; persoana specializată poate fi şi conducător al autovehiculului de însoţire. Prin excepţie de la prevederile anterioare, persoana specializată nu poate fi şi conducător auto al autovehiculul de însoţire în cazul în care:
a) autovehiculul de însoţire precede vehiculul cu depăşiri, conform prevederilor art. 41 alin. (17) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu este necesară şi însoţirea conform prevederilor art. 41 alin. (18) din acelaşi act normativ;
b) AST se eliberează în baza unui proiect de transport.

COLABORATORI