+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Agrearea vamală TIR

sept. 29, 2021 | 0 comentarii

1. Condițiile de agreare

Vor putea fi agreate pentru transportul internaţional de mărfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al căror compartiment destinat încărcăturii este construit şi amenajat astfel ca:
– nici o marfă să nu poată fi scoasă sau introdusă din partea sigilată a vehiculului fără a lăsa urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliului vamal;
– sigiliul vamal să poată fi aplicat într-un mod simplu şi eficace;
– să nu aibă un spaţiu ascuns care să permită dosirea mărfurilor;
– toate spaţiile susceptibile de a conţine mărfuri să fie uşor accesibile pentru controlul vamal.

2. Compartimentul de marfă

Elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii (pereţi, podele, uşi, acoperiş, cadre, traverse etc.) vor fi asamblate cu dispozitive care nu vor putea fi scoase şi repuse la loc din exterior fără a lăsa urme vizibile sau vor fi asamblate folosind metode care au ca efect să constituie un ansamblu care să nu poată fi modificat fără a lăsa urme vizibile. Dacă pereţii, podeaua, uşile şi acoperişul sunt formate din elemente diverse, acestea vor trebui să răspundă aceloraşi prescripţii şi să fie suficient de rezistente.

Vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii care, pentru raţiuni de ordin practic, trebuie să comporte spaţii goale (de exemplu, între plăcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spaţii să nu poată fi utilizate pentru ascunderea de mărfuri.

3. Ușile

Uşile şi orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile etc.), vor fi prevăzute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest dispozitiv trebuie să nu poată fi scos şi repus la loc din exterior fără a lăsa urme vizibile şi nici uşa sau închizătoarea nu vor trebui să poată fi deschise fără a rupe sigiliul vamal, Sigiliul vamal va fi protejat în mod adecvat. Acoperişurile care se pot deschide vor fi admise.

Deschizăturile de ventilaţie şi de scurgere vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat încărcăturii.

Acest dispozitiv va trebui să nu poată fi scos şi repus la loc din exterior fără a lăsa urme vizibile.

4. Pereții interiori

Dacă îmbrăcămintea interioară a compartimentului acoperă peretele pe toată înălţimea sa de la podea până la acoperiş sau, în alte cazuri, dacă spaţiul existent între această îmbrăcăminte şi peretele exterior este în întregime închis, îmbrăcămintea va trebui să fie fixată astfel încât să nu poată fi demontata şi repusă la loc fără a lăsa urme vizibile.

Dacă îmbrăcămintea nu acoperă peretele pe toată înălţimea sa şi dacă spaţiile care o separă de peretele exterior nu sunt în întregime închise, precum şi în orice alte cazuri în care construcţia presupune spaţii, numărul spaţiilor va trebui să fie redus la minimum şi aceste spaţii vor trebui să fie uşor accesibile pentru controlul vamal.

5. Lucarne, deschizături

Lucarnele vor fi permise cu condiţia ca ele să fie confecţionate din materiale suficient de rezistente şi să nu poată fi scoase şi repuse la loc din exterior fără a lăsa urme vizibile,

Totuşi, sticla va fi admisă, dar în acest caz fereastra va fi prevăzută cu un grilaj metalic fix care nu va putea fi scos din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depăşi 10 mm.

Deschizăturile amenajate în podea în scopuri tehnice, ca şi cele de ungere, întreţinere, reumplere a lăzii cu nisip, nu vor fi admise decât dacă vor fi prevăzute cu un capac care să fie fixat astfel încât accesul din exterior la compartimentul rezervat încărcăturii să nu fie posibil.

6. Prelata

În cazul vehiculelor cu prelate, aceasta va fi confecţionată fie din ţesătură rezistentă, fie din ţesătură acoperită cu material plastic sau cauciucat, neextensibil şi suficient de rezistent.
Ea va fi într-o stare bună şi confecţionată astfel încât dispozitivul de închidere odată fixat să nu permită accesul la încărcătură fără a lăsa urme vizibile.

Dacă prelata este confecţionată din mai multe fâşii, marginile acestor fâşii vor fi îndoite una în alta şi asamblate cu ajutorul a două cusături la o distanţă de cel puţin 15 mm.
Una dintre cusături nu va fi vizibilă decât din interior, iar culoarea firului utilizat pentru această cusătură va trebui să fie net diferită de culoarea prelatei ca şi de culoarea firului utilizat pentru altă cusătură. Toate cusăturile vor fi trase la maşină.

Marginea unei fâşii va acoperi marginea celeilalte fâşii, pe o lăţime de cel puţin 15 mm. Unirea fâşiilor va fi asigurată pe toată această lăţime. Marginea exterioară de asamblat va fi acoperită de o panglică din material plastic, cu o lăţime de cel puţin 7 mm, care va fi fixată prin acelaşi procedeu de lipire. Se va imprima pe această panglică, ca şi pe o lăţime de cel puţin 3 mm de fiecare parte a acesteia, un relief uniform şi vizibil. Asamblarea va fi efectuată astfel încât fâşiile să nu poată fi separate şi apoi reasamblate fără a lăsa urme vizibile.

Marginile vor fi îndoite una în alta şi asamblate prin două cusături vizibile şi distanţate cu cel puţin 15 mm; culoarea firului vizibil din interior va fi diferită de cea a firului vizibil din exterior şi de cea a prelatei; toate cusăturile vor fi trase la maşină.

Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distanţă de cel puţin 200 mm măsurată începând din centrul belciugelor de fixare, exceptând cazurile în care sistemul de construcţie al vehiculului ar împiedica el însuşi orice acces la compartimentul rezervat încărcăturii.

Când marginea unei prelate trebuie să fie fixată definitiv la vehicul, asamblarea va fi continuă şi realizată cu ajutorul unor dispozitive solide.

Prelata va fi susţinută de o suprastructura adecvată (pereţi, cercuri, şipci etc.).

7. Cabluri

Cablurile sau cordoanele vor putea fi îmbrăcate cu un înveliş din material plastic transparent neextensibil.

Fiecare cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singură bucată şi prevăzut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiecărui cap metalic va trebui să comporte un nit gol traversând cablul sau cordonul şi permiţând trecerea legăturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui să rămână vizibil de o parte şi de alta a nitului gol, astfel încât să fie posibil să se constate că acest cablu sau cordon este într-adevăr dintr-o singură bucată.

8. Proceduri de agreare

Vehiculele rutiere pot fi agreate după una din următoarele proceduri:
– fie individual;
– fie pe tip de construcţie (o serie de vehicule rutiere).

După agreare se va elibera un certificat de agreare. Acest certificat va fi imprimat în limba ţării unde a fost eliberat şi în limba franceză sau în limba engleză. El va fi însoţit atunci când autoritatea care a eliberat certificatul de agreare va consideră util, de fotografii sau desene autentificate de această autoritate. Certificatul va trebui să se găsească la bordul vehiculului rutier.

Dacă un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prevăzute pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., să fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel încât să satisfacă din nou aceste condiţii tehnice.

Când caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier se modifică, acest vehicul nu va mai fi considerat ca agreat şi va trebui să primească un nou certificat de agreare de la autoritatea competentă înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

Când vehiculele rutiere sunt fabricate în serie după acelaşi tip de construcţii, constructorul va putea cere autorităţii competente din ţara de fabricaţie agrearea pe tip de construcţie.

Constructorul va trebui să indice, în cererea sa, numele sau literele de identificare pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.

Această cerere va trebui să fie însoţită de planul şi de o specificaţie detaliata a construcţiei tipului de vehicul rutier care urmează să fie agreat.

Certificatul de agreare va fi însoţit dacă autoritatea care l-a eliberat consideră necesar, de fotografii sau desene autentificate de această autoritate. Numărul acestor documente va fi în acest caz înscris de această autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului. Certificatul va trebui să se găsească la bordul vehiculului rutier.

9. Periodicitatea

Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificării şi reînnoirii eventuale a agreării, autorităţilor competente ale ţării unde vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autorităţilor ţării în care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.

Dacă un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. să fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel încât să corespundă din nou condiţiilor tehnice.

Atunci când caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier sunt modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat şi va trebui să obţină o nouă agreare din partea autorităţii competente înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

10. Plăcile TIR

Plăcile TIR vor avea dimensiunile 250/400 mm. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o înălţime de 200 mm şi o grosime de cel puţin 20 mm. Ele vor fi de culoare albă pe un fond albastru.

Când sunt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, şuruburi, buloane etc.), un număr suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din exterior, vor traversa elementele asamblate şi vor pătrunde în interior unde sunt fixate într-un mod sigur (de exemplu nituite, sudate, înşurubate sau nituite sau sudate pe şurub). Totuşi, niturile clasice (acelea a căror aplicare cere o intervenţie de o parte şi de alta a elementelor asamblate), vor putea fi aplicate din interior. Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate încărcăturii poate fi fixată cu ajutorul unor şuruburi autofiletante, a unor nituri introduse folosind o încărcătură explozivă sau a unor nituri autopenetrante aplicate din interior şi care traversează în unghi drept podeaua şi traversele metalice inferioare, cu condiţia ca, în afara şuruburilor autofiletante, unele extremităţi să fie pierdute în partea exterioară a traversei sau sudate pe ea.

Autoritatea competentă determină numărul şi natura dispozitivelor de asamblare care trebuie să satisfacă condiţiile, asigurându-se că nu este posibil ca elementele constitutive precum şi cele asamblate să fie deplasate fără a lăsa urme vizibile.

11. Agrearea containerelor

Pot fi agreate pentru transportul internaţional al bunurilor sub sigiliu vamal numai containerele construite şi echipate în aşa fel încât:
– nici un bun să nu poată fi scos din sau introdus în partea sigilată a containerului fără a se lăsa urme vizibile de efracţie sau de violare a sigiliului vamal;
– sigiliile vamale să poată fi uşor şi eficient aplicate;
– să nu conţină spaţii în care bunurile ar putea fi ascunse;
– toate spaţiile în care se pot introduce bunuri să poată fi uşor accesibile controlului vamal.

Elementele constructive ale containerului (pereţi, podea, uşi, acoperiş, suporţi, cadre, elemente transversale ş.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care nu pot fi demontate şi repuse la loc din exterior fără să lase urme vizibile, fie prin asemenea metode care să asigure o asemenea structura care să nu poată fi modificată fără ca să nu lase urme vizibile. Când pereţii, podeaua, uşile şi acoperişul sunt construite din diferite elemente, aceste trebuie să corespundă aceloraşi cerinţe şi să fie suficient de rezistente.

Uşile şi celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere, acoperişurile gurilor de vizitare, flanşelor de închidere etc.) trebuie să se asambleze cu un dispozitiv trebuie să nu poată fi deplasat şi repus la loc din exterior fără să se lase urme vizibile şi uşile şi încuietorile să nu poată să fie deschise fără violarea sigiliilor vamale. Sigiliul vamal trebuie să fie protejat în mod corespunzător. Sunt permise acoperişuri care se deschid.

Containerele pot fi agreate pentru transport de bunuri sub sigiliu vamal, fie:
– în stadiul de fabricaţie, pe tip de construcţie (procedura de agreare în stadiu de fabricaţie);
– în stadiul următor fabricării, individual sau pentru anumit număr de containere de acelaşi tip (procedura de agreare în stadiul următor fabricării).

Autorităţile competente care răspund de acordarea agreării vor fi elibera solicitantului, după agreare, un certificat de agreare valabil, după caz, fie pentru o serie anumită de containere, de tipul agreat, fie pentru un număr determinat de containere.

Beneficiarul agreării va fixa o placă de agreare pe containerul sau containerele agreate înainte de a fi date în folosinţă pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

Placa de agreare va fi fixată în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alături cu orice altă placă de agreare eliberată în scopuri oficiale.

Placa de agreare va fi o placă de metal nu mai mică de 20 cm X 10 cm. Următoarele date vor fi gravate sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca să poată fi lizibile în permanenţă pe suprafaţa plăcii, cel puţin în limba franceză sau engleză:
– cuvintele agreat pentru transportul sub sigiliu vamal;
– o indicare a ţării în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie prin semnul distinctiv folosit pentru încadrarea ţării de înmatriculare a autovehiculelor în traficul rutier internaţional şi numărul (cifre, litere etc.) certificatul de agreare şi anul agreării;
-numărul de serie a fost agreat pe tip de construcţie, numerele sau literele tipului containerului, pentru identificare.

Dacă un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevăzute pentru agrearea sa, el va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, să fie repus în condiţiile care au justificat agrearea, în aşa fel încât să corespundă din nou condiţiilor tehnice.

În cazul în care caracteristicile esenţiale ale unui container se modifică, acesta nu va beneficia de agrearea acordată şi va trebui să fie agreat din nou de autorităţile competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.

Baza:
Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri cu carnete TIR (Convenţia TIR) din 14 noiembrie 1975, Geneva.

COLABORATORI