+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Accesul / Revocarea accesului la regimul TIR

sept. 29, 2021 | 0 comentarii

Transportul TIR (Transport Internațional Rutier) reprezintă transportul de mărfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinație, sub regimul TIR stabilit prin Convenția TIR (1975) la care România a aderat prin Decretul 420 din 1979.

1. Generalități

Regimul de tranzit vamal TIR a fost creat pentru a facilita comerțul și transportul prin punerea în aplicare a unui sistem internațional armonizat de control vamal. permite transportul mărfurilor între două birouri vamale în baza unui Carnet TIR, cu condiţia ca aceste transporturi:

  •  să fi început sau să se fi încheiat în afara Comunității sau
  • să privească transporturi de mărfuri care trebuie descărcate pe teritoriul vamal al Comunității și care sunt transportate împreună cu mărfuri care se descarcă într-o țară terță sau
  • să fie efectuate între două puncte din Comunitate folosind teritoriul unei țări terțe.

Titularul de Carnet TIR este o persoană fizică sau juridică, căreia i s-a emis un Carnet TIR în conformitate cu prevederile Convenției TIR. 

2. Accesul la Regimul TIR

Accesul la regimul TIR se acordă în baza unui dosar de autorizare depus la sediul direcţiei regionale vamale competente, de către asociaţia garantă a cărei membră este societatea comercială, conform Procedura admitere.

Asociația garantă emite documentul „Autorizare pentru utilizarea Carnetelor TIR” care este certificat de Direcția Generală a Vămilor prin direcţiile regionale vamale, numai în situaţia în care documentaţia depusă este completă şi societatea comercială nu are debite faţă de autoritatea vamală, nu figurează cu abateri grave sau repetate de la legislaţia vamală ori fiscală.

Realizarea transporturilor internaționale sub acoperirea carnetelor TIR este posibilă numai cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau containere care corespund condiţiilor prevăzute la Anexa 2 la Convenția TIR, având fixate plăcuțele TIR. Astfel, vehiculele vor fi agreate pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR de către biroul vamal în a cărei rază de competență își are sediul social proprietarul sau, după caz utilizatorul vehiculului rutier.

Pentru vehiculele agreate se emite un certificat de agreere care trebuie păstrat la bordul vehiculului rutier, având valabilitate de 2 ani. În situația existenței unui contract de închiriere, termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de închiriere.

3. Suspendarea / Excluderea / Revocarea accesului la Regimul TIR

Suspendarea accesului la Regimul TIR reprezintă retragerea de către asociația garantă, temporar sau permanent, a accesului la carnete TIR pentru Titularul de carnete TIR.

Excluderea de la Regimul TIR reprezintă retragerea, temporar sau cu titlu definitiv, de către autoritățile vamale din oricare Parte contractantă în conformitate cu articolul 38 din Convenția TIR, a accesului la Regimul TIR pentru Titularul de carnete TIR care se face vinovat de abateri grave de la legile sau reglementările vamale aplicabile transporturilor internaționale de mărfuri.

Revocarea accesului la Regimul TIR reprezintă retragerea autorizaţiei pentru utilizarea carnetelor TIR de către Direcţia regională vamală, atunci când:

a) emiterea ei s-a făcut pe baza unor date incorecte, iar societatea comercială/asociaţia garantă avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;
b) una sau mai multe dintre condiţiile şi cerinţele minimale prevăzute în partea a II-a din anexa nr. 9 la Convenţia TIR vor înceta să mai fie respectate;
c) societatea comercială nu foloseşte în mod regulat regimul TIR. Se consideră că o societate comercială nu foloseşte în mod regulat regimul TIR în situaţia în care asociaţia sa garantă nu i-a mai eliberat carnete TIR în ultimele 12 luni;
d) societatea comercială solicită retragerea accesului la regimul TIR;
e) societatea comercială solicită accesul la regimul TIR prin intermediul altei asociaţii garante.

4. Avantajele Regimului TIR

• Regimul TIR este un regim de tranzit vamal simplu, flexibil, avantajos şi fiabil pentru transportul internaţional de mărfuri peste frontiere.
• Mărfurile circulă sub acoperirea unui carnet TIR, care are dublă valoare: declaraţie vamală de tranzit şi document de garanţie.
• Mărfurile transportate sub regim TIR nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor și taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
• Mărfurile transportate sub regim TIR în vehicule rutiere, ansambluri de vehicule sau containere sigilate, nu vor fi, de regulă, supuse controlului vamal la birourile de trecere. Cu toate acestea, în vederea evitării abuzurilor, autorităţile vamale pot proceda, în mod excepţional și, în special, în cazul unor suspiciuni, la controlul mărfurilor la aceste birouri.
• Regimul TIR permite reducerea costurilor transporturilor internaționale de mărfuri, precum și reducerea timpilor de așteptare.

5. Reglementări

Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. – CONVENŢIA TIR întocmită la Geneva, în anul 1975.

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2454/93 AL COMISIEI din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2913/92 AL CONSILIULUI din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1)

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7969/2008 de respectare a Instrucțiunilor privind autorizarea societăţilor comerciale de a utiliza carnete TIR, (M. Of. nr. 860/20.12.2008).

Normele tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (M. Of. nr. 548/06.08.2009).

COLABORATORI