+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Controale, contravenții și sancțiuni în transportul ADR

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Controalele aplicate transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în țara noastră se desfășoară conform HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007.


Controalele în trafic sau la sediul societăților care transportă mărfuri periculoase pot fi realizate de către:
• ISCTR – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
• CNCAN – Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
• GNM – Garda Națională de Mediu
• Direcția rutieră și Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Obiectivul acestor controale este de a se asigura respectarea legislaţiei în materie privind condiţiile de siguranţă şi securitate în transportul rutier de mărfuri periculoase.

În sensul prevederilor HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 contravențiile sunt clasificate în funcţie de dimensiunea riscului pe care îl prezintă fiecare, categoria I incluzând contravenţiile cu riscurile cele mai mari.

2. Categoria I de risc

Categoria I de risc cuprinde cazurile care determină un risc ridicat de deces, vătămare corporală gravă sau deteriorarea semnificativă/importantă a mediului înconjurător:
1.transportul mărfurilor periculoase interzise la transport;
2.scurgerea substanţelor periculoase;
3.utilizarea unui mod de transport interzis sau a unui mijloc de transport necorespunzător;
4.transportul în vrac într-un container care nu este din punct de vedere structural corespunzător utilizării;
5.transportul cu un vehicul fără certificatul de agreare adecvat pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase;
6.vehiculul nu mai respectă condiţiile de agreare şi prezintă un pericol imediat. Dacă vehiculul nu prezintă pericol imediat, nerespectarea se regăseşte la categoria a II-a de risc;
7.utilizarea de ambalaje neomologate;
8.utilizarea de ambalaje care nu sunt conforme cu instrucţiunile de ambalare aplicabile;
9.nerespectarea dispoziţiilor speciale referitoare la ambalarea în comun;
10.nerespectarea prevederilor referitoare la fixarea şi stivuirea încărcăturii;
11.nerespectarea prevederilor referitoare la încărcarea în comun a coletelor;
12.nerespectarea gradului de umplere a cisternelor sau a ambalajelor;
13.nerespectarea dispoziţiilor de limitare a cantităţilor transportate cu o unitate de transport;
14.transportul de mărfuri periculoase fără indicarea prezenţei acestora prin documente, prin marcare şi etichetare a coletelor sau prin placardare şi marcare a vehiculului;
15.transportul fără placardarea şi marcarea vehiculului;
16.absenţa informaţiilor referitoare la substanţa transportată, permiţând determinarea unei contravenţii de categoria I de risc, de exemplu numărul ONU, denumirea, grupa de ambalare;
17.nedeţinerea de către conducătorul auto a certificatului de pregătire profesională valabil;
18.utilizarea focului sau a unei lămpi electrice neprotejate;
19.nerespectarea interdicţiei de a fuma;
20.neexecutarea măsurilor prevăzute în instrucţiunile scrise aflate la bordul vehiculului şi aplicabile mărfurilor transportate;
21.refuzul accesului sau obstrucţionarea personalului la efectuarea controlului în trafic ori la sediile întreprinderilor.

3. Categoria a II-a de risc

Categoria a II-a de risc cuprinde faptele ce determină un risc de vătămare corporală sau deteriorare a mediului:
1.unitatea de transport are mai mult de o remorcă/semiremorcă;
2.vehiculul nu mai respectă condiţiile de agreare, dar nu prezintă un pericol imediat;
3.la bordul vehiculului nu există toate stingătoarele de incendiu funcţionale conform cerinţelor prezentelor norme. Un stingător de incendiu poate fi considerat ca fiind funcţional dacă este utilizabil, dar lipsesc doar sigiliul prescris şi/sau termenul de valabilitate. Nu este considerat funcţional stingătorul de incendiu care este în mod evident inutilizabil, cum ar fi cel la care indicaţia manometrului este aproape „zero”;
4.la bordul vehiculului nu există echipamentele prevăzute în A.D.R. sau în instrucţiunile scrise;
5.datele referitoare la încercare şi inspecţie şi cele referitoare la durata de utilizare a ambalajelor, a recipientelor mari de vrac sau a ambalajelor mari nu sunt respectate;
6.transportul de mărfuri în ambalaje, recipiente mari de vrac sau ambalaje mari deteriorate ori transportul de ambalaje goale, necurăţate şi deteriorate;
7.transportul de mărfuri în colete într-un container care nu este utilizabil din punct de vedere structural;
8.cisterne/containere-cisternă, inclusiv cele goale şi necurăţate, care nu sunt închise corespunzător;
9.transportul unui ambalaj combinat, cu un supraambalaj care nu este închis corespunzător;
10.etichetarea, marcarea sau placardarea necorespunzătoare;
11.lipsa instrucţiunilor scrise în conformitate cu A.D.R. sau existenţa unor instrucţiuni scrise care nu sunt aplicabile mărfurilor transportate;
12.supravegherea sau parcarea necorespunzătoare a vehiculului;
13.indicarea pe ambalaje, colete sau mijloace de transport a unor pericole inexistente;
14.utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operaţiunilor de manipulare, încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase;
15.neefectuarea, efectuarea necorespunzătoare sau cu personal neinstruit a operaţiunilor de curăţare, spălare, neutralizare, decontaminare sau dezinfectare a ambalajului ori a vehiculului după descărcarea mărfurilor periculoase. Dacă aceste activităţi prezintă un risc major pentru personal sau mediu, vor fi încadrate la categoria I de risc.

4. Categoria a III-a de risc

Categoria a III-a de risc se atribuie în cazurile ce determină un risc redus de vătămare corporală sau deteriorare a mediului înconjurător.
1.dimensiunile panourilor sau etichetelor ori dimensiunile literelor, cifrelor sau simbolurilor de pe panouri ori de pe etichete nu respectă prevederile ADR;
2.absenţa din documentele de transport a unor informaţii, altele decât cele enunţate la categoria I de risc;
3.absenţa de la bordul autovehiculului a certificatului de pregătire profesională al conducătorului auto, în condiţiile în care există dovezi că acesta deţine un astfel de certificat;
4.nedesemnarea consilierului/consilierilor de siguranţă în cadrul întreprinderii;
5.neredactarea şi/sau necomunicarea către organismul examinator desemnat care a eliberat certificatul consilierului de siguranţă al întreprinderii a raportului anual al consilierului de siguranţă, potrivit anexei E la Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase şi potrivit prevederilor subsecţiunii 1.8.3.3 din A.D.R.;
6.neîntocmirea, întocmirea necorespunzătoare, neimplementarea şi/sau implementarea necorespunzătoare de către întreprindere a planului de securitate impus prin prevederile cap. 1.10 din A.D.R.

5. Măsuri și sancțiuni

Pentru contravenţiile din categoria I de risc se pot lua imediat măsuri de siguranţă corespunzătoare, cum ar fi imobilizarea vehiculului, în condiţiile legii. Se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000, aplicabilă expeditorului și/sau transportatorului.


Pentru contravenţiile din categoria II de risc se iau măsuri corective corespunzătoare, cum ar fi obligaţia punerii în conformitate cu prevederile prezentelor norme la locul controlului, iar dacă acest lucru nu este posibil sau adecvat, până cel târziu la încheierea operaţiunii de transport în curs. Se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.000, aplicabilă expeditorului și/sau transportatorului.


Pentru contravenţiile din categoria a III-a de risc, dacă nu este necesară adoptarea de măsuri corective corespunzătoare pe loc, acestea pot fi aplicate la o dată ulterioară la sediul întreprinderii. Se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000, aplicabilă expeditorului și/sau transportatorului.

În cazul în care din documentele prezentate de conducătorul auto nu poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică acestuia.

COLABORATORI